Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Nd 341/2020Usnesení NS ze dne 14.10.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:27.ND.341.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 45 předpisu č. /Sb.


přidejte vlastní popisek

27 Nd 341/2020-23

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v exekuční věci oprávněné Bohemia Faktoring, a. s., se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, identifikační číslo osoby 27242617, zastoupené JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem, se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, PSČ 118 00, proti povinné R. D., narozené XY, bytem XY, pro 5.946 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 1113/2020, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 1113/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

Odůvodnění:

[1] Exekučním návrhem ze dne 19. 5. 2020, podaným u soudního exekutora Mgr. Marcela Kubise, se sídlem v Zábřehu, Masarykovo náměstí 44/4, PSČ 789 01, se oprávněná domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinné pro pohledávku ve výši 5.946 Kč s příslušenstvím. Dne 27. 5. 2020 požádal výše označený soudní exekutor Okresní soud v Břeclavi o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné.

[2] Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 22. 6. 2020, č. j. 53 EXE 1113/2020-17, vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), který soud věc projedná a rozhodne.

[3] Z obsahu spisu se podává, že povinná má bydliště ve Slovenské republice, neprochází Centrální evidencí obyvatel ani registrem obyvatel.

[4] Z obsahu spisu se nepodává, zda má povinná majetek v České republice (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[5] Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), ve znění pozdějších předpisů. Z § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je okresní soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný místo svého trvalého pobytu v České republice nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

[6] Podle § 52 odst. 1 exekučního řádu nestanoví-li tento zákon jinak, pro exekuční řízení se přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu.

[7] Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 téhož zákona předloží Nejvyššímu soudu.

[8] Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[9] Vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř. určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci Okresní soud v Břeclavi, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 10. 2020

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru