Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Nd 286/2020Usnesení NS ze dne 28.07.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:27.ND.286.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Nd 286/2020-33

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci oprávněných a) H. J., narozené XY, bytem XY, b) M. J., narozeného XY, bytem XY, zastoupených JUDr. Martinem Janákem, advokátem, se sídlem v Plzni, Sedláčkova 212/11, PSČ 301 00, proti povinné easyJet Airline Company Limited, se sídlem v Bedforshiru, Luton LU2 9PF, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, o pověření exekutora a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 6755/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 6755/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

[1] Návrhem ze dne 24. 2. 2020 podaným u soudního exekutora Mgr. Tomáše Tunkla, Exekutorský úřad Český Krumlov, se oprávnění vůči povinné domáhali nařízení exekuce k vymožení pohledávky ve výši 15.825,50 Kč s příslušenstvím, přiznané jim rozsudkem Okresního soudu v Chomutově ze dne 28. 8. 2019, č. j. 16 C 206/2017-56, jež nabyl právní moci dne 26. 10. 2019 a stal se vykonatelným 30. 10 2019. Dne 4. 3. 2020 požádal soudní exekutor Mgr. Tomáš Tunkl Okresní soud v Chomutově o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné.

[2] Okresní soud v Chomutově vyslovil usnesením ze dne 29. 5. 2020, č. j. 26 EXE 6755/2020-27, svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

[3] Soud zjistil, že povinná nemá sídlo v obvodu Okresního soudu v Chomutově. Oprávnění k výzvě soudu uvedli, že povinná využívá na území České republiky službu „handling“, která je zajišťována společností Menzies Aviation (Czech) s. r. o. Povinná hradí Celnímu úřadu České republiky zálohy za povolení převážet v zavazadlovém prostoru náklad. Povinná vlastní flotilu cca 167 letadel, se kterými na území České republiky přistává, a je tak možné zajištění některého z nich.

[4] Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[5] Místní příslušnost soudu v exekučním řízení upravuje § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), podle něhož je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

[6] Vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř. určil Nejvyšší soud (v souladu se závěry formulovanými v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) jako místně příslušný soud ve výše označené věci Okresní soud v Chomutově, u kterého bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 7. 2020

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru