Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Nd 276/2017Usnesení NS ze dne 30.08.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.ND.276.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

27 Nd 276/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci oprávněné VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY, se sídlem v Praze 3, Orlická 2020/4, PSČ 130 00, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému M. M., o pověření exekutora a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 207 EXE 6015/2017, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 207 EXE 6015/2017 projedná a rozhodne Okresní soud Praha-západ.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 11. dubna 2017, podaným u soudní exekutorky JUDr. Hany Šajnerové, Exekutorský úřad Rakovník, se oprávněná vůči povinnému domáhá nařízení exekuce k vymožení pohledávek ve výši 25.219 Kč a 15.120 Kč, přiznaných jí platebním výměrem č. 2840027318 ze dne 11. ledna 2017, sp. zn. S-SP-VZP-16-02580963-S8DK, č. j. VZP-17-00129320-S8DK, jenž nabyl právní moci a vykonatelnosti dne 1. února 2017, a platebním výměrem č. 4940019574 ze dne 11. ledna 2017, sp. zn. S-SP-VZP-16-02580963-S8DK, č. j. VZP-17-00129325-S8DK, jenž nabyl právní moci dne 1. února 2017 a vykonatelnosti dne 17. února 2017. Dne 12. dubna 2017 požádala soudní exekutorka JUDr. Hana Šajnerová Okresní soud Praha-západ o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

Okresní soud Praha-západ vyslovil usnesením ze dne 5. června 2017, č. j. 207 EXE 6015/2017-16, svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Přitom zjistil, že povinný má od 11. září 2013 ukončený trvalý pobyt občana a není hlášen k pobytu nikde na území České republiky. Soudu není známo, že by měl povinný v jeho obvodu umístěný majetek.

Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jež je veřejnosti dostupné – stejně jako ostatní rozhodnutí Nejvyššího soudu přijatá po 1. lednu 2001 – na jeho webových stránkách).

Místní příslušnost soudu v exekučním řízení upravuje § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), podle něhož je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Protože kritéria § 45 odst. 2 exekučního řádu se v projednávané věci nemohou uplatnit, Nejvyšší soud v souladu se závěry formulovanými v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a při respektování zásady hospodárnosti řízení určil jako místně příslušný soud v dané věci Okresní soud Praha-západ, u kterého bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. srpna 2017

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru