Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Nd 274/2017Usnesení NS ze dne 31.10.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.ND.274.2017.1
Dotčené předpisy
§ 11 odst. 3 o. s. ř.

přidejte vlastní popisek

27 Nd 274/2017-19

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Filipa Cilečka v právní věci oprávněné Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových 2808/2, PSČ 155 00, identifikační číslo osoby 25788001, zastoupené Mgr. Miroslavem Faměrou, advokátem, se sídlem v Praze 6, U Stanice 11/4, PSČ 162 00, proti povinnému D. P. H., t. č. bez pobytu, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 1196/2017, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 1196/2017 projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 20. března 2017, podaným dne 22. března 2017 u soudního exekutora Mgr. Richarda Bednáře, Exekutorský úřad pro Prahu 10, se oprávněná vůči povinnému domáhá nařízení exekuce k vymožení pohledávky ve výši 3.497,52 Kč s příslušenstvím, přiznané jí příkazem Českého telekomunikačního úřadu, Odboru pro oblast Praha, ze dne 8. prosince 2015, č. j. ČTÚ-32 707/2012-631/přík. - NoD, který nabyl právní moci dne 31. prosince 2015 a je vykonatelný. Dne 29. března 2017 požádal exekutor Mgr. Richard Bednář Okresní soud v Rakovníku o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

Okresní soud v Rakovníku usnesením ze dne 7. dubna 2017, č. j. 28 EXE 1196/2017-14, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Přitom zjistil, že povinný není občanem České republiky a nemá na území České republiky povolen žádný druh pobytu.

Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jež je veřejnosti dostupné – stejně jako ostatní rozhodnutí Nejvyššího soudu přijatá po 1. lednu 2001 – na jeho webových stránkách).

Místní příslušnost soudu v exekučním řízení upravuje § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), podle něhož je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Protože kritéria § 45 odst. 2 exekučního řádu se v projednávané věci nemohou uplatnit, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení (srov. v této souvislosti též důvody usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Rakovníku, u kterého bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. října 2017

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru