Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Nd 273/2017Usnesení NS ze dne 31.10.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.ND.273.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 105 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Nd 273/2017-30

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala ve věci oprávněné Vodafone Czech Republic, se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových 2808/2, PSČ 155 00, identifikační číslo osoby 25788001, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, proti povinné J. H., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 1223/2017 o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 1223/2017, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Exekučním návrhem ze dne 5. března 2017, podaným u soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla, se sídlem v Plzni, Palackého nám. 28, se oprávněná domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinné pro pohledávku ve výši 1.492,84 Kč s příslušenstvím. Dne 20. dubna 2017 požádal označený exekutor Obvodní soud pro Prahu 5 (dále jen „obvodní soud“) o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné.

Usnesením ze dne 6. června 2017, č. j. 14 EXE 1223/2017-21, vyslovil obvodní soud svoji místní nepříslušnost (výrok I.) a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti (výrok II.). Poté věc předložil Nejvyššímu soudu.

Z obsahu spisu vyplývá, že povinná je občankou Irska, v Centrální evidenci obyvatel České republiky není evidována a není evidována ani jako osoba podnikající v živnostenském rejstříku. Posledním místem pobytu povinné v České republice byla v záhlaví uvedená adresa, přičemž se jedná o adresu agentury zprostředkovávající ubytování studentů. Povinná byla předtím hlášena také na adrese v P., M. Dosud také nebyl zjištěn žádný majetek povinné v České republice (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), ve znění pozdějších předpisů. Z § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je okresní soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný místo svého trvalého pobytu v České republice nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle § 52 odst. 1 exekučního řádu se pro exekuční řízení přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu.

Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není místně příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 téhož zákona předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř. určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. října 2017

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru