Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Nd 265/2019Usnesení NS ze dne 22.07.2019

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:27.ND.265.2019.1
Dotčené předpisy

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Nd 265/2019-22

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala ve věci oprávněného Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových 2808/2, PSČ 155 00, identifikační číslo osoby 25788001, zastoupeného Mgr. Miroslavem Faměrou, advokátem, se sídlem v Praze 6, U Stanice 11/4, PSČ 162 00, proti povinné M. Š., narozené XY, trvale bytem XY, o pověření exekutora a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 1494/2019, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 1494/2019 projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.

Odůvodnění:

[1] Exekučním návrhem ze dne 27. 3. 2019, podaným u soudního exekutora Mgr. Richarda Bednáře, se sídlem v Praze 10, Na Plískavě 1525/2, PSČ 102 00, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinné pro pohledávku ve výši 4.804,51 Kč s příslušenstvím. Dne 10. 4. 2019 požádal označený exekutor Okresní soud v Rakovníku o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné.

[2] Okresní soud v Rakovníku usnesením ze dne 6. 5. 2019, č. j. 24 EXE 1494/2019-18, vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), který soud věc projedná a rozhodne.

[3] Z obsahu spisu se podává, že povinná nemá a nikdy neměla na území České republiky hlášen trvalý pobyt, ani žádný druh pobytu cizince. Povinná má (dle exekučního titulu) trvalý pobyt evidovaný v XY. Z obsahu spisu se nepodává, zda má povinná majetek v České republice (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[4] Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), ve znění pozdějších předpisů. Z § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je okresní soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný místo svého trvalého pobytu v České republice nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

[5] Podle § 52 odst. 1 exekučního řádu nestanoví-li tento zákon jinak, pro exekuční řízení se přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu.

[6] Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 téhož zákona předloží Nejvyššímu soudu.

[7] Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[8] Vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř. určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci Okresní soud v Rakovníku, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. 7. 2019

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru