Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Nd 215/2020Usnesení NS ze dne 16.06.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:27.ND.215.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Nd 215/2020-28

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci oprávněné CC INTERNET s. r. o., se sídlem v Praze 1, Kaprova 42/14, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 28721021, zastoupené Mgr. Pavlem Pernickým, advokátem, se sídlem v Sušici, nábřeží Karla Houry 180, PSČ 342 01, proti povinnému S. E. G., narozenému XY, naposledy bytem v XY, o pověření exekutora a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 6011/2019, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 6011/2019 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

[1] Návrhem ze dne 4. 11. 2019 podaným u soudní exekutorky JUDr. Jitky Wolfové, Exekutorský úřad Plzeň-město, se oprávněná vůči povinnému domáhá nařízení exekuce k vymožení pohledávky ve výši 10.318 Kč s příslušenstvím přiznané jí rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro severočeskou oblast, ze dne 13. 9. 2019, č. j. ČTÚ-6 396/2019-635/VII. vyř. - PrL, jež nabylo právní moci dne 2. 10. 2019 a stalo se vykonatelným 18. 10 2019. Dne 6. 11. 2019 požádala soudní exekutorka JUDr. Jitka Wolfová Okresní soud v Chomutově o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

[2] Okresní soud v Chomutově vyslovil usnesením ze dne 21. 4. 2020, č. j. 26 EXE 6011/2019-25, svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

[3] Soud zjistil, že povinný není občanem České republiky. Ze zprávy Ministerstva vnitra České republiky zjistil, že povinný daného jména, příjmení a data narození neprochází informačním systémem jako osoba s povoleným pobytem na území České republiky. Systémem Odboru azylové a migrační politiky, oddělení pobytu cizinců Ministerstva vnitra České republiky, prochází S. E. G., avšak narozený XY. K dotazu soudu oprávněná sdělila, že žádá soud o pomoc s identifikací povinného a sdělení data jeho narození, když zřejmě došlo k chybě v psaní nebo jiné nepřesnosti. Oprávněná nemá žádné informace o současném pobytu povinného.

[4] Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[5] Místní příslušnost soudu v exekučním řízení upravuje § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), podle něhož je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

[6] Protože kritéria § 45 odst. 2 exekučního řádu se v projednávané věci nemohou uplatnit, Nejvyšší soud v souladu se závěry formulovanými v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a při respektování zásady hospodárnosti řízení určil jako místně příslušný soud v dané věci Okresní soud v Chomutově, u kterého bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. 6. 2020

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru