Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Nd 214/2020Usnesení NS ze dne 26.08.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:27.ND.214.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 45 předpisu č. 120/2001 Sb.

§ 52 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

27 Nd 214/2020-21

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala ve věci oprávněné innogy Energie, s. r. o., se sídlem v Praze 10, Limuzská 3135/12, PSČ 108 00, identifikační číslo osoby 49903209, zastoupené Mgr. Kamilem Stypou, advokátem, se sídlem v Praze 2, Rubešova 162/8, PSČ 120 00, proti povinnému Z. D., narozenému XY, posledně bytem XY, o pověření exekutora a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 6658/2020, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 6658/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

[1] Exekučním návrhem ze dne 25. 2. 2020, podaným u soudního exekutora Mgr. Davida Vybírala, LL.M., se sídlem v Praze 6, Vítězné náměstí 10, PSČ 160 00, se oprávněná domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 27.258,94 Kč s příslušenstvím. Dne 28. 2. 2020 požádal výše označený exekutor Okresní soud v Chomutově o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

[2] Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 16. 4. 2020, č. j. 26 EXE 6658/2020-18, vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), který soud věc projedná a rozhodne.

[3] Z obsahu spisu se podává, že povinný je cizincem, který nemá evidovaný žádný druh pobytu na území České republiky a nezdržuje se tu již od 24. 10. 2017. Z obsahu spisu se nepodává, zda má povinný majetek v České republice (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[4] Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), ve znění pozdějších předpisů. Z § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je okresní soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný místo svého trvalého pobytu v České republice nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

[5] Podle § 52 odst. 1 exekučního řádu nestanoví-li tento zákon jinak, pro exekuční řízení se přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu.

[6] Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 téhož zákona předloží Nejvyššímu soudu.

[7] Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[8] Vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř. určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci Okresní soud v Chomutově, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. 8. 2020

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru