Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Nd 207/2017Usnesení NS ze dne 30.08.2017

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.ND.207.2017.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.

§ 12 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Nd 207/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobců a) V. N., a b) J. N., obou zastoupených JUDr. Vilémem Urbišem, advokátem, se sídlem v Bruntále, Dr. E. Beneše 1497/21, PSČ 792 01, proti žalovanému EXIM TOURS a. s., se sídlem v Praze 1, Revoluční 1044/23, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 45312974, o zaplacení 36.794 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 27 C 212/2016, o návrhu na delegaci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 27 C 212/2016, se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí jinému soudu.

Odůvodnění:

Žalobci se žalobou ze dne 6. června 2016, podanou dne 14. června 2016 k Okresnímu soudu v Ostravě, domáhají zaplacení 36.794 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 24. srpna 2016, č. j. 181 C 18/2016-37, vyslovil (k námitce žalovaného) svoji místní nepříslušnost (výrok I.) a postoupil věc Obvodnímu soudu pro Prahu 1 podle § 105 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), jako soudu místně příslušnému (§ 85 odst. 3 o. s. ř.) [výrok II.].

Žalobci podáním ze dne 23. května 2017 navrhli přikázání věci Okresnímu soudu v Bruntále z důvodu vhodnosti podle § 12 o. s. ř., argumentujíce vzdáleností bydliště žalobců a bydliště navrhovaných svědků od sídla Obvodního soudu pro Prahu 1 a rovněž nepříznivým zdravotním stavem prvního žalobce.

Žalovaný s přikázáním věci Okresnímu soudu v Bruntále nesouhlasí.

Obvodní soud pro Prahu 1 předložil věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Podle § 12 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti (odstavec 2). O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (odstavec 3).

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený Obvodnímu soudu pro Prahu 1, u nějž je věc vedena, a Okresnímu soudu v Bruntále, jemuž má být věc podle návrhu žalobců přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), důvod k přikázání jinému soudu z důvodu vhodnosti neshledal.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější a rychlejší projednání věci jiným než příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, a že přikázání věci jinému soudu je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (článek 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu; srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. listopadu 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000, uveřejněný pod číslem 172/2001 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2011, sen. zn. 29 NSČR 33/2010, uveřejněné pod číslem 3/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Okolnosti namítané žalobci jsou spíše běžné a nemohou samy o sobě přesvědčivě odůvodnit přikázání věci jinému soudu (§ 12 odst. 2 o. s. ř.). Tím spíše v případě, kdy druhá strana sporu s navrhovanou delegací nesouhlasí (k tomu srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. září 2013, sp. zn. 29 Nd 185/2013, ze dne 31. října 2013, sp. zn. 29 Nd 289/2013, či ze dne 27. srpna 2015, sp. zn. 21 Nd 260/2015).

S ohledem na shora uvedené Nejvyšší soud rozhodl tak, že projednávaná věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 se nepřikazuje podle § 12 odst. 2 o. s. ř. jinému soudu téhož stupně.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. srpna 2017

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru