Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Nd 138/2017Usnesení NS ze dne 24.05.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.ND.138.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

27 Nd 138/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci oprávněného innogy Energie, s. r. o., se sídlem v Praze 10, Limuzská 3135/12, PSČ 108 00, identifikační číslo osoby 49903209, zastoupeného Mgr. Kamilem Stypou, advokátem, se sídlem v Praze 2, Rubešova 162/8, PSČ 120 00, proti povinnému J. G., o pověření exekutora a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 411/2017, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 411/2017 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 27. ledna 2017, podaným u soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, Exekutorský úřad Brno – venkov, se oprávněný vůči povinnému domáhal nařízení exekuce k vymožení pohledávky ve výši 3.646,75 Kč s příslušenstvím přiznané mu rozsudkem Okresního soudu v Břeclavi ze dne 10. května 2016, č. j. 110 C 31/2015-42, jež nabyl právní moci 27. září 2016 a je vykonatelný od 1. října 2016. Dne 1. února 2017 požádal exekutor JUDr. Petr Kocián Okresní soud v Břeclavi o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 23. února 2017,č. j. 53 EXE 411/2017-13, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Přitom zjistil, že povinný není občanem České republiky a nemá na území České republiky povolen žádný druh pobytu; od 8. března 2004 je přihlášen k trvalému pobytu na adrese M., V., Slovenská republika.

Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jež je veřejnosti dostupné – stejně jako ostatní rozhodnutí Nejvyššího soudu přijatá po 1. lednu 2001 – na jeho webových stránkách).

Místní příslušnost soudu v exekučním řízení upravuje § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), podle něhož je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Protože kritéria § 45 odst. 2 exekučního řádu se v projednávané věci nemohou uplatnit, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení (srov. v této souvislosti též důvody usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Břeclavi, u kterého bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. května 2017

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru