Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Nd 137/2017Usnesení NS ze dne 13.06.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.ND.137.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

27 Nd 137/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci oprávněné České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00, identifikační číslo osoby 63998530, zastoupené Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem, se sídlem v Praze, Na královně 862, PSČ 156 00, proti povinnému H. P., o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 55 EXE 648/2016, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 55 EXE 648/2016 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 24. května 2016, podaným u soudního exekutora Mgr. Jana Peroutky, Exekutorský úřad Chomutov, se oprávněná vůči povinnému domáhá nařízení exekuce k vymožení pohledávky ve výši 2.475 Kč s příslušenstvím přiznané jí rozsudkem Okresního soudu v Břeclavi ze dne 15. dubna 2016, č. j. 107 EC 205/2012-48, který nabyl právní moci dne 12. května 2016 a je vykonatelný. Dne 25. května 2016 požádal exekutor Mgr. Jan Peroutka Okresní soud v Břeclavi o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 9. srpna 2016, č. j. 55 EXE 648/2016-18, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Přitom zjistil, že povinný není občanem České republiky a nemá na území České republiky povolen žádný druh pobytu.

Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jež je veřejnosti dostupné – stejně jako ostatní rozhodnutí Nejvyššího soudu přijatá po 1. lednu 2001 – na jeho webových stránkách).

Místní příslušnost soudu v exekučním řízení upravuje § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), podle něhož je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Protože kritéria § 45 odst. 2 exekučního řádu se v projednávané věci nemohou uplatnit, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení (srov. v této souvislosti též důvody usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Břeclavi, u kterého bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 13. června 2017

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru