Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Nd 12/2020Usnesení NS ze dne 18.02.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:27.ND.12.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Nd 12/2020-17

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci oprávněné CC INTERNET s. r. o., se sídlem v Praze 1, Kaprova 42/14, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 28721021, zastoupené Mgr. Pavlem Pernickým, advokátem, se sídlem v Sušici, nábřeží Karla Houry 180, PSČ 342 01, proti povinnému P. Č., narozenému XY, naposledy bytem XY, o pověření exekutora a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 5767/2019, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 5767/2019 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

[1] Návrhem ze dne 18. 10. 2019, podaným u soudní exekutorky JUDr. Jitky Wolfové, Exekutorský úřad Plzeň-město, se oprávněná vůči povinnému domáhá nařízení exekuce k vymožení pohledávky v celkové výši 10.465 Kč s příslušenstvím, sestávající z jistiny ve výši 6.965 Kč s příslušenstvím, smluvní pokuty ve výši 3.500 Kč a nákladů řízení ve výši 419 Kč za správní poplatek a 2.600 Kč za právní zastoupení, přiznané jí rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu ze dne 4. 9. 2019, č. j. ČTÚ-31 638/2018-635/VII.vyř. - ŠtA, jež nabylo právní moci dne 28. 9. 2019 a vykonatelnosti dne 15. 10. 2019. Dne 24. 10. 2019 požádala soudní exekutorka JUDr. Jitka Wolfová Okresní soud v Chomutově o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

[2] Okresní soud v Chomutově vyslovil usnesením ze dne 13. 12. 2019,č. j. 26 EXE 5767/2019-13, svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

[3] Soud zjistil, že povinný není občanem České republiky a neprochází Centrální evidencí obyvatel ani Informačním systémem základních registrů. Ze zprávy Ministerstva vnitra České republiky ze dne 25. 11. 2019 soud dále zjistil, že povinný má na území České republiky povolen pobyt od 27. 5. 2009 a jeho posledním „úředně známým“ bydlištěm je obec XY.

[4] Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[5] Místní příslušnost soudu v exekučním řízení upravuje § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), podle něhož je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

[6] Protože kritéria § 45 odst. 2 exekučního řádu se v projednávané věci nemohou uplatnit, Nejvyšší soud v souladu se závěry formulovanými v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a při respektování zásady hospodárnosti řízení určil jako místně příslušný soud v dané věci Okresní soud v Chomutově, u kterého bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 2. 2020

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru