Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Nd 10/2020Usnesení NS ze dne 25.02.2020

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:27.ND.10.2020.1
Dotčené předpisy

§ 5 předpisu č. 292/2013 Sb.

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Nd 10/2020-421

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Marka Doležala a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka ve věci péče o nezletilou AAAAA (pseudonym), narozenou XY, bytem XY, zastoupenou opatrovníkem městem Hranice, se sídlem v Hranicích, Pernštejnské náměstí 1, PSČ 753 01, dceru matky R. S., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Jiřím Machem, advokátem, se sídlem v Jindřichově Hradci, Stará cesta 205, PSČ 377 01, a otce T. S., narozeného XY, bytem XY, o návrhu otce na svěření nezletilé do výhradní péče, vedené Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 0 P 157/2019, o návrhu matky na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 0 P 157/2019 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Přerově.

Odůvodnění:

[1] Návrhem ze dne 25. 9. 2019 doručeným Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou dne 26. 9. 2019 se otec domáhá změny rozsudku Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 25. 1. 2017, č. j. 30 Nc 1001/2014-235, 7 P a Nc 126/2015, 7 P a Nc 409/2014, s tím, aby nezletilá AAAAA (pseudonym) byla svěřena do jeho výhradní péče.

[2] Podáním ze dne 24. 10. 2019 navrhla matka přikázání věci Okresnímu soudu v Přerově z důvodu vhodnosti. Návrh odůvodnila tím, že „takový postup je zcela souladný s principem procesní ekonomie, neboť v obvodu Okresního soudu v Přerově mají bydliště (sídlo) nezletilá, matka, orgán sociálně právní ochrany dětí a většina v úvahu připadajících svědků a institucí“.

[3] Opatrovník nezletilé ve vyjádření k návrhu matky pouze uvedl, že má za to, že matka využila svého práva k podání návrhu.

[4] Otec ve vyjádření k návrhu matky s přikázáním věci nesouhlasí a uvádí, že „veškerá jednání probíhají před Okresním soudem v Jablonci nad Nisou. Dcera se zde narodila a již delší dobu má trvalý pobyt na adrese XY“. Námitka matky, podle níž bude mít pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí problém provést pohovor a šetření s nezletilou, není na místě, neboť pohovor s nezletilou byl již proveden a podklady byly předány Orgánu sociálně právní ochrany dětí v Jablonci nad Nisou, který bude opatrovníka zastupovat.

[5] Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou, u nějž je věc vedena, a Okresnímu soudu Přerově, jemuž má být věc podle návrhu matky přikázána, důvod k přikázání soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), neshledal.

[6] Podle § 1 odst. 3 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále též jen „z. ř. s.“), nestanoví-li tento zákon jinak, použije se občanský soudní řád.

[7] Podle § 4 odst. 2 z. ř. s. obecným soudem nezletilého účastníka, který není plně svéprávný (dále jen „nezletilý“), je soud, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností, své bydliště.

[8] Podle § 5 z. ř. s. změní-li se v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, ve věcech opatrovnických a v řízení o svéprávnosti okolnosti, podle nichž se posuzuje příslušnost, může příslušný soud přenést svoji příslušnost na jiný soud, je-li to v zájmu nezletilého, opatrovance nebo osoby, o jejíž svéprávnosti se rozhoduje. Jestliže soud, na nějž byla příslušnost přenesena, s přenesením nesouhlasí, předloží věc k rozhodnutí, pokud otázka přenesení příslušnosti nebyla již odvolacím soudem rozhodnuta, svému nadřízenému soudu; rozhodnutím tohoto soudu je vázán i soud, který příslušnost přenesl.

[9] Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

[10] Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, a že případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno – právě proto, že jde o výjimku – vykládat restriktivně (srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000).

[11] V posuzované věci jsou úvahy o restriktivním přístupu k institutu přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti posíleny i tím, že by šlo o prolomení výlučné místní příslušnosti soudu založené v době první úpravy výchovy a výživy bydlištěm nezletilé a tím, že otec s návrhem nesouhlasí. Nezletilá se navíc – podle obsahu spisu – v současnosti zdržuje v XY, má zde své bydliště a také trvalý pobyt.

[12] K tomu Nejvyšší soud dále uvádí, že ustanovení § 5 z. ř. s. je zvláštním ustanovením, které umožňuje změnit místní příslušnost soudu poté, co byla založena ve smyslu § 11 odst. 1 věty druhé o. s. ř. (použitelného v intencích § 1 odst. 3 a 4 z. ř. s.). Předpokladem přenesení příslušnosti je změna okolností významných pro určení místní příslušnosti ve smyslu § 4 odst. 2 a § 467 odst. 1 z. ř. s. a zároveň respektování zájmu nezletilého dítěte. Tato zvláštní (speciální) úprava má přednost před ustanovením § 12 odst. 2 o. s. ř., které tudíž ve věcech péče o nezletilé zásadně nelze použít (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2018, sp. zn. 29 Nd 243/2018, či obdobně pro poměry právní úpravy účinné do 31. 12. 2013 usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2013, sp. zn. 29 Nd 292/2013, uveřejněné pod číslem 16/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[13] S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud návrhu matky nezletilé na přikázání věci Okresnímu soudu v Přerově podle § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 2. 2020

JUDr. Marek Doležal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru