Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 863/2017Usnesení NS ze dne 20.04.2017

HeslaPodmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.CDO.863.2017.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 863/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně M. H., proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, PSČ 128 00, identifikační číslo osoby 00025429, o náhradu škody a nemajetkové újmy, o žalobě pro zmatečnost podané žalobkyní proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 24. října 2014, č. j. 15 C 65/2014-21, a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. prosince 2014, č. j. 14 Co 495/2014-27, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 C 65/2014, o dovolání žalobkyně proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 4. září 2015, č. j. 15 C 65/2014-66, a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. května 2016, č. j. 14 Co 129/2016-86, takto:

I. Řízení o „dovolání“ proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 4. září 2015, č. j. 15 C 65/2014-66, se zastavuje.

II. Dovolací řízení se zastavuje.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 4. září 2015, č. j. 15 C 65/2014-66, zamítl žalobu pro zmatečnost podanou žalobkyní proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 24. října 2014, č. j. 15 C 65/2014-21, a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. prosince 2014, č. j. 14 Co 495/2014-27 (výrok I.), a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.).

Městský soud v Praze k odvolání žalobkyně usnesením ze dne 17. května 2016, č. j. 14 Co 129/2016-86, usnesení soudu prvního stupně potvrdil (první výrok) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (druhý výrok).

Proti usnesení soudu prvního stupně a proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, při kterém nebyla zastoupena advokátem a ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání, avšak požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí okresního soudu je podle § 201 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), odvolání, pokud to zákon nevylučuje. Občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí. Jelikož nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o „dovolání” proti rozhodnutí soudu prvního stupně, které touto vadou trpí, podle § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod číslem 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. platí, že není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Podle § 241b odst. 2 o. s. ř. není-li splněna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2; to neplatí, bylo-li dovolání podáno opožděně, někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo směřuje-li proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání podle § 238 přípustné.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Žádost žalobkyně o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 13. října 2016, č. j. 15 C 65/2014-123, které nabylo právní moci dne 12. listopadu 2016, jako nedůvodnou zamítl. Jelikož dovolatelka ani přes výzvu soudu prvního stupně (usnesení ze dne 24. listopadu 2016, č. j. 15 C 65/2014-129), která jí byla doručena dne 29. listopadu 2016, neodstranila nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. dubna 2017

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru