Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 740/2019Usnesení NS ze dne 15.04.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:27.CDO.740.2019.1
Dotčené předpisy

§ 218 o. s. ř.

§ 243c odst. 3 o. s. ř.

§ 243f odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 740/2019-63

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v právní věci žalobce B. V., narozeného XY, bytem XY, proti žalované 1) A. Š., narozené XY, a žalovanému 2) L. Š., narozenému XY, oba bytem XY, o vydání pozemku a o přístupu na pozemek, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 5 C 520/94, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 3. 2016, č. j. 24 Co 100/2016-33, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

[1] V záhlaví označeným rozhodnutím Krajský soud v Praze potvrdil usnesení Okresního soudu Praha-západ ze dne 18. 1. 2016, č. j. Nc 184/2015-11, který nevyhověl návrhu žalobce na osvobození od soudních poplatků a na ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o dovolání vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 27 Cdo 245/2019.

[2] Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle § 243f odst. 2, § 243c odst. 3 věty první a § 218a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), jako opožděné, aniž se zabýval splněním podmínky uvedené v § 241 o. s. ř. (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

[3] Podle § 240 o. s. ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni (odstavec 1 věta první). Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout (odstavec 2 věta první).

[4] Podle § 57 odst. 2 o. s. ř. lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle § 57 odst. 3 o. s. ř. je lhůta zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

[5] V projednávané věci byl stejnopis písemného vyhotovení usnesení odvolacího soudu, obsahující správné poučení o lhůtě k dovolání, doručen žalobci dne 14. dubna 2016 (srov. doručenku na č. l. 33). Žalobce podal dovolání u Okresního soudu Praha-západ osobně dne 2. září 2016. Posledním dnem lhůty, v níž mohl žalobce dovolání učinit u soudu, popřípadě podat k přepravě orgánu, který má povinnost je doručit, však bylo úterý 14. června 2016; dovolání tedy bylo podáno po uplynutí lhůty stanovené v § 240 odst. 1, větě první o. s. ř.

[6] Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

[7] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a dále z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. 4. 2020

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru