Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 691/2020Usnesení NS ze dne 26.01.2021

HeslaŽaloba pro zmatečnost
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:27.CDO.691.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 a 2 o. s. ř.

§ 229 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 691/2020-1169

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně Chaos, s. r. o., se sídlem v Čadci, Hurbanova 208/62, PSČ 022 01, Slovenská republika, identifikační číslo osoby 45533199, zastoupené JUDr. Leošem Strouhalem, advokátem, se sídlem v Chrudimi, Tovární 1130, PSČ 537 01, proti žalovanému P. S., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Marianem Pavlovem, advokátem, se sídlem v Hradci Králové, Malé náměstí 125/16, PSČ 500 03, o zaplacení 5.000.000 Kč s příslušenstvím, o žalobě pro zmatečnost podané žalobkyní proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 1. 2015, č. j. 21 Co 325/2014-997, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 21 Co 325/2014, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 10. 2019, č. j. 4 Co 128/2018-1132, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradu nákladů dovolacího řízení 34.606 Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám jeho zástupce.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 5. 2. 2018, č. j. 21 Co 325/2014-1100, zamítl žalobu pro zmatečnost podanou žalobkyní dne 29. 1. 2015 proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 1. 2015,

č. j. 21 Co 325/2014-997, spojenou s návrhem na odklad vykonatelnosti rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 7. 1. 2014, č. j. 18 C 30/2010-936, a rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 1. 2018, č. j. 21 Co 325/2014-997, (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.).

[2] K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku I. potvrdil (první výrok), ve výroku II. změnil (druhý výrok) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (třetí výrok).

[3] Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jako nepřípustné. Učinil tak proto, že dovolání nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v § 238a o. s. ř. a není přípustné ani podle § 237 o. s. ř.

[4] Dovoláním zpochybněný závěr odvolacího soudu, podle něhož postupem Krajského soudu v Hradci Králové jako odvolacího soudu rozhodujícího ve věci samé nebyla dovolatelce odňata možnost jednat před soudem ve smyslu § 229 odst. 3 o. s. ř., je v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu.

[5] Z té se podává, že odnětím možnosti jednat před soudem se ve smyslu ustanovení § 229 odst. 3 o. s. ř. rozumí postup soudu, jímž znemožnil účastníku řízení realizovat procesní práva, která mu občanský soudní řád dává (např. právo účastnit se jednání, činit přednesy, navrhovat důkazy apod.); o vadu ve smyslu ustanovení § 229 odst. 3 o. s. ř. jde přitom jen tehdy, jestliže šlo o postup nesprávný (uvažováno z hlediska zachování postupu soudu určeného zákonem nebo dalšími obecně závaznými právními předpisy) a jestliže se postup soudu projevil v průběhu řízení a nikoliv jen při rozhodování (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 1996, sp. zn. 2 Cdon 539/96, uveřejněné pod číslem 27/98 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2012, sp. zn. 21 Cdo 3905/2011, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2015, sen. zn. 29 NSČR 8/2014).

[6] V projednávané věci byla žalobkyně (zastoupená advokátem) řádně předvolána k jednání na den 20. 10. 2014 (č. l. 955) a dne 16. 10. 2014 jí bylo doručeno vyrozumění o odročení jednání na den 12. 1. 2015 (č. l. 991). Vyrozumění obsahovalo přesné označení spisové značky věci, účastníků a jejich zástupců, označení věci, jakož i důvod odročení spočívající na straně soudu.

[7] Názor odvolacího soudu, podle něhož skutečnost, že v předtištěném formuláři o vyrozumění o odročení jednání nebyly řádně vyškrtnuty některé alternativní údaje, nečiní vyrozumění neurčitým, a žalobkyni tudíž nebyla tímto postupem soudu odňata možnost jednat před soudem, odpovídá výše citovaným judikatorním závěrům.

[8] Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat výkonu rozhodnutí

V Brně dne 26. 1. 2021

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru