Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 656/2020Usnesení NS ze dne 14.10.2020

HeslaPodmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:27.CDO.656.2020.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 656/2020-319

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci navrhovatele J. H., narozeného XY, bytem XY, adresa pro doručování: XY, za účasti České Radiokomunikace a. s., se sídlem v Praze 6, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, identifikační číslo osoby 24738875, zastoupené Mgr. Ing. Markétou Císařovou, advokátkou, se sídlem v Praze 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 42 Cm 86/2005, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 1. 2010, č. j. 7 Cmo 402/2008-92, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Navrhovatel je povinen zaplatit společnosti České Radiokomunikace a. s., na náhradě nákladů dovolacího řízení 4.114 Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám její zástupkyně.

Odůvodnění:

[1] Městský soud v Praze usnesením ze dne 21. 4. 2008, č. j. 42 Cm 86/2005-87, odmítl návrh na vyslovení neplatnosti usnesení mimořádné valné hromady právní předchůdkyně společnosti České Radiokomunikace a. s. (dále jen „společnost“) [výrok I.], rozhodl o vrácení soudního poplatku navrhovateli (výrok II.) a o nákladech řízení (výrok III.).

[2] Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 11. 1. 2010, č. j. 7 Cmo 402/2008-92, k odvolání navrhovatele rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podal navrhovatel dovolání; současně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Při podání dovolání nebyl zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání.

[4] Žádost dovolatele o ustanovení zástupce Městský soud v Praze zamítl usnesením ze dne 5. 10. 2010, č. j. 42 Cm 86/2005-113, jež potvrdil k odvolání dovolatele Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 30. 8. 2012, č. j. 7 Cmo 66/2011-136; rozhodnutí nabylo právní moci dne 21. 9. 2012.

[5] Podle § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (odstavec první věta první). Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec druhý písm. a/). Dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem (odstavec čtvrtý).

[6] Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

[7] Jelikož dovolatel neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.

[8] Dovolatel v dovolání navrhuje odklad vykonatelnosti dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soudu. Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 23. 8. 2017, sp. zn. III. ÚS 3425/16, dospěl k závěru, že jsou-li splněny důvody pro odmítnutí dovolání či pro zastavení dovolacího řízení (§ 243c o. s. ř.), není „projednatelný“ ani návrh na odklad vykonatelnosti dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soudu, protože jde o návrh akcesorický. Nejvyšší soud se proto tímto návrhem nezabýval.

[9] O nákladech řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když dovolatel zavinil, že řízení muselo být zastaveno, a společnosti vzniklo právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení.

[10] Ty sestávají z odměny za zastupování advokátem, jež podle § 6 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. c), § 7 bod 5 a § 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), činí 3.100 Kč, a náhrady hotových výdajů ve výši 300 Kč za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání ze dne 4. 6. 2020) podle § 13 odst. 4 advokátního tarifu, tj. celkem 3.400 Kč. S náhradou za 21 % daň z přidané hodnoty ve výši 714 Kč tak dovolací soud přiznal Českým radiokomunikacím a. s. k tíži navrhovatele celkem částku 4.114 Kč.

[11] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. 12. 2012) se podává z bodu 7., části první, článku II zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 14. 10. 2020

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru