Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 4042/2017Usnesení NS ze dne 04.10.2017

HeslaZastoupení
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.CDO.4042.2017.1
Dotčené předpisy

§ 32 odst. 1 o. s. ř.

§ 338k odst. 6 o. s. ř.

§ 243b o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 338k odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 4042/2017-143

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v právní věci žalobkyně STAVIA Morava, s. r. o., se sídlem ve Frýdlantu nad Ostravicí, Elektrárenská 66, PSČ 739 11, identifikační číslo osoby 26863049, proti žalovanému R. Č., o zaplacení 257.896,37 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 15 Cm 153/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. října 2015, č. j. 5 Cmo 280/2015-109, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 25. srpna 2015, č. j. 15 Cm 153/2013-99, nepřiznal žalobkyni osvobození od placení soudního poplatku za dovolání.

V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Olomouci k odvolání žalobkyně potvrdil usnesení soudu prvního stupně.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně zastoupená JUDr. Evou Janíkovou, advokátkou, se sídlem ve Frýdku-Místku, Farní 19, PSČ 738 01, jakožto správkyní závodu (dále též jen „správkyně závodu“), dovolání. Oprávnění zastupovat žalobkyni v (dovolacím) řízení správkyně závodu dovozovala z ustanovení § 338k odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“).

Podle § 32 odst. 1 o. s. ř. každý, kdo v řízení vystupuje jako zástupce účastníka, popřípadě jako jeho další zástupce, musí své oprávnění doložit již při prvním úkonu, který ve věci učinil.

Jelikož JUDr. Evě Janíkové v projednávané věci nesvědčí zákonné zástupčí právo podle § 338k odst. 6 o. s. ř. (v podrobnostech viz dále) a její oprávnění zastupovat žalobkyni při podání dovolání nebylo doloženo, Nejvyšší soud vyzval žalobkyni i JUDr. Evu Janíkovou (výzvou ze dne 19. září 2017, doručenou žalobkyni dne 30. září 2017 a JUDr. Janíkové dne 20. září 2017), aby oprávnění JUDr. Janíkové doložily ve lhůtě 3 dnů od doručení výzvy. Současně je poučil, že neučiní-li tak, bude řízení pro nedostatek podmínek řízení zastaveno.

Žalobkyně na uvedenou výzvu dosud nijak nereagovala. Správkyně závodu sdělila, že plná moc k zastupování v řízení jí žalobkyní udělena nebyla; ohledně svého zástupčího oprávnění odkázala dále na § 338k odst. 3 o. s. ř.

Podle § 338k odst. 3 o. s. ř. vyzve-li správce dlužníka povinného, aby plnění svého peněžitého dluhu skládal na určitý účet, nesmí dlužník po doručení výzvy dluh plnit jinak. Nesplní-li dlužník povinného dluh v souladu s výzvou správce, je správce oprávněn domáhat se jako zástupce povinného řádného splnění dluhu.

Podle § 338k odst. 6 o. s. ř. ve sporech a v jiných řízeních, v nichž je povinný účastníkem a které se týkají závodu, je správce oprávněn povinného zastupovat i bez jeho souhlasu; má přitom obdobné postavení jako zástupce účastníka na základě procesní plné moci (§ 28a odst. 1). Po dobu, po kterou správce závodu zastupuje povinného, nesmí jiné osoby povinného zastupovat nebo za něj jednat.

V projednávané věci se žalobkyně domáhá vůči žalovanému zaplacení shora uvedené částky z titulu náhrady škody, kterou jí měl žalovaný způsobit jako její jednatel porušením povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, resp. porušením povinnosti podat včas insolvenční návrh.

Z ustálené judikatury Nejvyššího soudu se podává, že vztah mezi členem statutárního orgánu obchodní společnosti a touto obchodní společností, a tudíž ani závazky z tohoto vztahu vzniklé, nejsou součástí závodu společnosti (srov. v podrobnostech rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. prosince 2011, sp. zn. 29 Cdo 1499/2009, uveřejněný pod číslem 53/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. prosince 2011, sp. zn. 29 Cdo 2915/2010; označená rozhodnutí jsou veřejnosti dostupná- stejně jako další rozhodnutí dovolacího soudu přijatá po 1. lednu 2001 - na webových stránkách Nejvyššího soudu; www.nsoud.cz).

Není-li závazek k náhradě škody způsobené porušením povinnosti jednatele při výkonu funkce součástí závodu, netýká se závodu ani řízení o žalobě na nahrazení této škody. Správci závodu tudíž nesvědčí zákonné zástupčí právo podle § 338k odst. 6 o. s. ř. (srov. shodně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. dubna 2015, sp. zn. 29 Cdo 4652/2014 a sp. zn. 29 Cdo 4658/2014).

Opačný názor správkyně závodu v projednávané věci přehlíží, že zástupčí oprávnění podle § 338k odst. 6 o. s. ř. není neomezené. Přisvědčit pak nelze ani dalším argumentům, podle kterých závěr o nedostatku zástupčího oprávnění správce závodu činí z výkonu rozhodnutí (exekuce) postižením závodu neefektivní nástroj (k namítaným možnostem jednatelů činit za povinného právní jednání srov. zejm. § 338k odst. 1 až 3 o. s. ř.) [v podrobnostech viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2016, sp. zn. 29 Cdo 4266/2015].

Zástupčí oprávnění správkyně závodu v projednávané věci nelze dovodit ani z § 338k odst. 3 o. s. ř. Ustanovení § 338k odst. 3 o. s. ř. totiž nezakládá (samostatné) zástupčí oprávnění správce závodu překračující rámec úpravy obsažené v § 338k odst. 6 o. s. ř. Jinak řečeno, i zde platí, že nejde-li o vztah související se závodem povinného, nemůže správce závodu povinného zastupovat.

Jelikož podle § 338k odst. 6 o. s. ř. není správkyně závodu oprávněna zastupovat žalobkyni při podání dovolání v projednávané věci a jiné oprávnění přes výzvu dovolacího soudu nedoložila, Nejvyšší soud podle § 243b, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil dovolací řízení pro nedostatek podmínek řízení, spočívající v absenci průkazu oprávnění JUDr. Evy Janíkové zastupovat žalobkyni.

O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, když rozhodnutí Nejvyššího soudu není rozhodnutím, kterým se řízení končí, a řízení nebylo již dříve skončeno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. října 2017

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru