Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 3873/2019Usnesení NS ze dne 16.12.2020

HeslaObchodní rejstřík
Společník
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:27.CDO.3873.2019.1
Dotčené předpisy

§ 1 odst. 2 předpisu č. 304/2013 Sb.

§ 11 předpisu č. 304/2013 Sb.

§ 25 odst. 1 předpisu č. 304/2013 Sb.

§ 25 odst. 1 písm. k) předpisu č. 304/2013 Sb. v...

více

přidejte vlastní popisek

27 Cdo 3873/2019

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Ivo Waldera v právní věci navrhovatele S. C., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Filipem Matoušem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Lazarská 11/6, PSČ 120 00, za účasti S. C., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, zastoupené JUDr. Antonínem Janákem, advokátem, se sídlem v Příbrami, náměstí T. G. Masaryka 142/0, PSČ 261 01, o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 126875/MSPH, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 2. 2019, sp. zn. 7 Cmo 10/2018, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Navrhovatel je povinen zaplatit společnosti S. C., na náhradě nákladů dovolacího řízení 4.114 Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám jejího zástupce.

Odůvodnění:

[1] Navrhovatel je společníkem společnosti S. C., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY (dále jen „společnost“). Dne 13. 1. 2017 podal návrh na zápis údaje, že valná hromada společnosti vyslovila souhlas s udělením prokury M. Z., a že toto usnesení bylo napadeno návrhem na vyslovení neplatnosti.

[2] Městský soud v Praze (dále jen „rejstříkový soud“) usnesením ze dne 20. 1. 2017, č. j. C 126875/RD59/MSPH, Fj 15692/2017/MSPH, rozhodl o tom, že ke dni právní moci usnesení bude do obchodního rejstříku (oddílu C, vložky číslo 126875) zapsáno do ostatních skutečností: „Na valné hromadě společnosti konané dne 12. 12. 2016 bylo přijato usnesení ve znění: valná hromada souhlasí s udělením prokury M. Z., datum narození XY, bytem XY. Toto usnesení je podkladem pro zápis prokury pro M. Z. v obchodním rejstříku. Proti tomuto usnesení valné hromady byl podán u Městského soudu v Praze návrh na vyslovení neplatnosti ve smyslu ust. § 191 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.“

[3] Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením k odvolání společnosti rozhodnutí rejstříkového soudu změnil tak, že návrh odmítl (výrok I.), a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů (výrok II.).

[4] Proti usnesení odvolacího soudu podal navrhovatel dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jako nepřípustné. Učinil tak proto, že dovolání nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v § 238a o. s. ř. a není přípustné ani podle § 237 o. s. ř.

[5] Z ustálené judikatury Nejvyššího soudu se (mimo jiné) podává, že:

1) Návrh na zápis (změnu nebo výmaz zápisu) určité skutečnosti v obchodním rejstříku může zásadně podat pouze dotčená (zapsaná) obchodní korporace [§ 11 odst. 1, § 47 a § 42 písm. a) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění účinném do 31. 12. 2017, pro věc rozhodném (dále jen „z. v. r.“)], nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis.

2) Jde-li o skutečnost, která musí být podle zákona zapsána v obchodním rejstříku (srov. zejména § 25 odst. 1 a § 48 z. v. r.), popř. o změnu či výmaz skutečnosti, která je v obchodním rejstříku zapsána podle § 25 odst. 1 písm. k) z. v. r., přestože její zápis zákon neukládá, je obchodní korporace povinna návrh podat ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté, kdy rozhodná skutečnost vznikne (nastane) [§ 11 odst. 2 z. v. r.].

3) Nepodá-li zapsaná korporace návrh do 15 dnů ode dne, kdy uplyne lhůta „bez zbytečného odkladu“ upravená v § 11 odst. 2 z. v. r. (tedy, kdy jí vzniká povinnost podat návrh), otevírá ustanovení § 11 odst. 3 z. v. r. aktivní legitimaci k podání návrhu na zápis (změnu nebo výmaz zápisu) skutečností v obchodním rejstříku všem osobám, kterým na takovém zápisu svědčí právní zájem.

4) Podá-li návrh na zápis (změnu nebo výmaz zápisu) skutečností osoba odlišná od zapsané korporace, rejstříkový soud nejprve posoudí, zda od vzniku rozhodné skutečnosti uplynula lhůta složená ze lhůty „bez zbytečného odkladu“ podle § 11 odst. 2 z. v. r. a lhůty 15 dnů podle § 11 odst. 3 z. v. r.; teprve ode dne následující po uplynutí této (složené) lhůty je osoba, mající právní zájem na zápisu, aktivně legitimována k podání návrhu podle posledně označeného ustanovení

[6] Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2017, sp. zn. 29 Cdo 2624/2016, uveřejněné pod číslem 2/2019 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „R 2/2019“), či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 3. 2020, sp. zn. 27 Cdo 1981/2018.

[7] Dovoláním zpochybněný závěr odvolacího soudu, podle něhož dovolatel není oprávněn podat návrh na zápis shora popsaných skutečností, neboť společnosti nevznikla povinnost tyto skutečnosti zapsat, je v souladu s výše citovanou ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu.

[8] Za dané situace je zcela bez významu, zda dovolateli svědčí právní zájem na zápisu jím navržených skutečností či zda by jejich zápis mohl být užitečný pro třetí osoby. Poukazuje-li dovolatel na § 25 odst. 1 písm. k) z. v. r. [nyní § 25 odst. 1 písm. j) z. v. r.], přehlíží, že podle označeného ustanovení svědčí oprávnění podat návrh na zápis toliko zapsané osobě (tj. společnosti). Jde o oprávnění, nikoliv povinnost; nemá-li společnost povinnost tyto skutečnosti zapsat, nemůže ani začít běžet složená lhůta uvedená v § 11 z. v. r. a v důsledku toho nemůže ani vzniknout oprávnění podat návrh dalším osobám podle § 11 odst. 3 z. v. r.

[9] Výrok o nákladech řízení se opírá o § 243c odst. 3 věta první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání navrhovatele bylo odmítnuto a společnosti vzniklo právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení.

[10] Ty sestávají z odměny zástupce společnosti za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle § 7 bodu 5 a § 9 odst. 4 písm. c) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve výši 3.100 Kč, a náhrady hotových výdajů dle § 13 odst. 4 advokátního tarifu ve výši 300 Kč. Spolu s náhradou za 21 % daň z přidané hodnoty ve výši 714 Kč podle § 137 odst. 3 o. s. ř. tak dovolací soud přiznal společnosti k tíži dovolatele celkem 4.114 Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 16. 12. 2020

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru