Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 3463/2017Usnesení NS ze dne 05.09.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.CDO.3463.2017.1
Dotčené předpisy
§ 241b odst. 2 o. s. ř.|§ 104 odst. 2 o. s. ř.

přidejte vlastní popisek

27 Cdo 3463/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v právní věci žalobce E. Š., proti žalovaným 1) MUDr. E. D., a 2) Ing. R. D., oběma zastoupeným JUDr. Martinem Řezáčem, advokátem, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 1302/18, PSČ 170 00, o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. dubna 2014, č. j. 19 Co 260/2014-17, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 19 Co 260/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. října 2016, č. j. 5 Co 26/2016-167, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 28. července 2016, č. j. 19 Co 260/2014-156, ve znění opravného usnesení ze dne 23. srpna 2016, č. j. 19 Co 260/2014-162, Krajský soud v Brně zastavil řízení o dovolání žalobce podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (výrok I.), a rozhodl o nákladech dovolacího řízení (výrok II.).

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 18. října 2016, č. j. 5 Co 26/2016-167, k odvolání žalobce potvrdil usnesení soudu prvního stupně (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Podle § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (odstavec první věta první). Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [odstavec druhý písm. a)]. Dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem (odstavec čtvrtý).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

Protože při podání dovolání nebyl žalobce zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má odpovídající právnické vzdělání, Krajský soud v Brně jej usnesením ze dne 5. dubna 2017, č. j. 19 Co 260/2014-173, vyzval, aby ve lhůtě dvaceti dnů od doručení tohoto usnesení odstranil nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení. Současně jej poučil, že pokud tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno.

Žalobce na usnesení obsahující výzvu reagoval podáním ze dne 26. dubna 2017, doručeným Krajskému soudu v Brně téhož dne, kterým požádal (mimo jiné) o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Usnesením ze dne 23. května 2017, č. j. 19 Co 260/2014-176, Krajský soud v Brně (mimo jiné) zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení; toto usnesení nabylo právní moci 8. června 2017.

Následně Krajský soud v Brně usnesením ze dne 21. června 2017, č. j. 19 Co 260/2014-178, doručeným žalobci 22. června 2017, žalobce opětovně vyzval, aby si zvolil zástupce pro dovolací řízení, a opětovně jej poučil o tom, že neučiní-li tak, bude dovolací řízení zastaveno.

Jelikož dovolatel neodstranil nedostatek povinného zastoupení ani k výše označené opětovné výzvě Krajského soudu v Brně, ani později (ač byl o následcích nečinnosti poučen), předseda senátu Nejvyššího soudu v souladu s § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. září 2017

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru