Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 340/2020Usnesení NS ze dne 25.02.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:27.CDO.340.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb.

§ 243f odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 925/20


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 340/2020-499

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v právní věci žalobce S. M., narozeného XY, bytem XY, o nejasném podání, o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 27. 2. 2012, č. j. 12 Co 82/2012-27, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 11 Nc 104/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 20. 9. 2019, č. j. 69 Co 255/2019-471, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

[1] Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 23. 5. 2019, č. j. 11 Nc 104/2011-462, žalobci nepřiznal osvobození od soudního poplatku (výrok I.) a zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů (výrok II.).

[2] K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci usnesením ze dne 20. 9. 2019, č. j. 69 Co 255/2019-471, potvrdil usnesení soudu prvního stupně (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, přičemž na soudním poplatku za dovolání ničeho nezaplatil.

[4] Okresní soud v Olomouci následně usnesením ze dne 22. 11. 2019, č. j. 11 Nc 104/2011-479, vyzval dovolatele k zaplacení soudního poplatku za dovolání ve výši 4.000 Kč s poučením, že nebude-li soudní poplatek za dovolání zaplacen, bude dovolací řízení zastaveno. Výzva byla dovolateli doručena 27. 11. 2019.

[5] Dovolatel na výzvu reagoval přípisem doručeným Okresnímu soudu v Olomouci dne 28. 11. 2019, ve kterém uvedl, že „za dovolání se poplatky neplatí“, a poukázal na nález Ústavního soudu ze dne 5. 12. 2017, sp. zn. III. ÚS 2603/17.

[6] Citované rozhodnutí však na projednávanou věc nedopadá; řeší sice otázku poplatkové povinnosti v případech dovolání podaných proti rozhodnutí o nepřiznání osvobození od soudních poplatků, avšak v poměrech právní úpravy účinné do 29. 9. 2017, jež připouštěla dovolání proti rozhodnutí o nepřiznání osvobození od soudního poplatku. S účinností od 30. 9. 2017 (v dovolacích řízeních zahájených od tohoto data včetně) však nejsou dovolání proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku, objektivně přípustná [viz § 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř.].

[7] Jelikož dovolatel soudní poplatek za dovolání přes poučení o následcích jeho nečinnosti nezaplatil ani k výzvě soudu prvního stupně, ani později, předseda senátu Nejvyššího soudu v souladu s § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání podle § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavil.

[8] Dovolatel v podání ze dne 4. 2. 2020, došlém Nejvyššímu soudu dne 6. 2. 2020, vznesl námitku podjatosti soudců senátu 27 Cdo v projednávané věci (mimo jiné i JUDr. Filipa Cilečka). S ohledem na způsob, jakým je tato námitka formulována, jakož i s ohledem na to, že jediným (byť obtížně) srozumitelným důvodem, pro který dovolatel namítá podjatost soudců uvedeného senátu Nejvyššího soudu, je jejich postup v tomto i v jiných řízeních (srov. § 14 odst. 4 o. s. ř.), Nejvyšší soud považuje vznesenou námitku podjatosti za zjevné zneužití tohoto procesního institutu; proto k této námitce nepřihlížel (§ 2 o. s. ř.).

[9] Rozhodné znění občanského soudního řádu (účinné od 30. 9. 2017) se podává z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. 2. 2020

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru