Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 3328/2019Usnesení NS ze dne 03.02.2021

HeslaObchodní rejstřík
Společnost s ručením omezeným
Veřejný rejstřík (zápis & výmaz) (o. z.)
Valná hromada
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2021:27.CDO.3328.2019.1
Dotčené předpisy

§ 90 předpisu č. 304/2013 Sb.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 3328/2019

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Ivo Waldera v právní věci navrhovatele R. K., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Jiřím Miketou, advokátem, se sídlem v Ostravě, Jaklovecká 1249/18, PSČ 710 00, za účasti I. K., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, zastoupené JUDr. Petrem Svatošem, advokátem, se sídlem v Ostravě, Sadová 1585/7, PSČ 702 00, o návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 22407/KSOS, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14. 5. 2019, sp. zn. 5 Cmo 283/2018, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 15. 11. 2018, č. j. C 22407/RD200/KSOS, Fj 42181/2018/KSOS, rozhodl o výmazu jednatele společnosti I. K., identifikační číslo osoby XY (dále jen „společnost“), L. K. (dále jen „L. K.“) z obchodního rejstříku a o zápisu dne zániku jeho funkce (19. 3. 2018).

[2] Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením k odvolání společnosti rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že návrh zamítl (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů (výrok II.).

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podal navrhovatel dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“). Učinil tak proto, že dovolání nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v § 238a o. s. ř. a není přípustné ani podle § 237 o. s. ř.

[4] Závěr odvolacího soudu, podle něhož nejsou splněny předpoklady pro zápis navrhovaných skutečností, neboť nevyplývají (bez dalšího) z předložených listin, je v souladu s ustanovením § 90 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (dále jen „z. v. r.“), a judikaturou Nejvyššího soudu přijatou k jeho výkladu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3796/2017, ze dne 18. 12. 2019, sp. zn. 27 Cdo 4439/2018, či ze dne 24. 2. 2020, sp. zn. 27 Cdo 1470/2018).

[5] Z té se (mimo jiné) podává, že nemůže-li rejstříkový soud uzavřít, že údaje, které mají být podle návrhu zapsány, vyplývají z připojených listin, návrh na zápis do obchodního rejstříku zamítne. Dotčeným osobám, chtějí-li dosáhnout zápisu do obchodního rejstříku, pak zpravidla nezbývá než vyřešit sporné skutečnosti rozhodnutím soudu v příslušném občanskoprávním řízení, jež se následně může stát podkladem pro zápis do veřejného rejstříku.

[6] Dovolateli lze sice přisvědčit, že vady, které způsobují toliko neplatnost usnesení valné hromady společnosti s ručením omezeným, zásadně nejsou důvodem pro zamítnutí návrhu na zápis skutečnosti založené usnesením valné hromady do obchodního rejstříku, a to, ani kdyby byly zjevné z listin připojených k návrhu. Nicméně v projednávané věci s ohledem na její okolnosti a s ohledem na obsah listin předložených rejstříkovému soudu lze mít pochybnosti o tom, zda rozhodnutí o odvolání L. K. přijala vskutku valná hromada společnosti (jako její nejvyšší orgán), či zda tak učinil („sám za sebe“) toliko jeden ze společníků společnosti (dovolatel). Uvedené pochybnosti se přitom podávají (s ohledem na notářkou učiněné výhrady) i z předloženého notářského zápisu.

[7] Za této situace nelze závěru odvolacího soudu, podle něhož nejsou splněny předpoklady pro zápis navrhovaných skutečností, ničeho vytknout.

[8] Zbývající otázky předestírané dovolatelem pak nečiní dovolání přípustným již proto, že jejich zodpovězení by (vzhledem k výše řečenému) nemohlo vést ke kasaci napadeného rozhodnutí a nemohlo by se tudíž promítnout v právních poměrech dovolatele založených napadeným rozhodnutím.

[9] Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 2. 2021

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru