Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 2952/2019Usnesení NS ze dne 28.01.2021

HeslaTransformace družstev
Výklad projevu vůle
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:27.CDO.2952.2019.1
Dotčené předpisy

§ 35 obč. zák.

§ 13 odst. 3 předpisu č. 42/1992 Sb.


přidejte vlastní popisek

2

3

27 Cdo 2952/2019-336

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Ivo Waldera v právní věci žalobkyně E. P., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Janem Holubem, LL.M., advokátem, se sídlem v Kladně, Kleinerova 1504, PSČ 272 01, proti žalovanému Agrodružstvu v Bykoši, družstvu, se sídlem v Bykoši 10, PSČ 267 01, identifikační číslo osoby 47049138, zastoupenému JUDr. Tomášem Samkem, advokátem, se sídlem v Příbrami, Pražská 140, PSČ 261 01, o zaplacení 288.266 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 10 C 69/2012, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 19. 3. 2019, č. j. 22 Co 1/2018-307, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 11.712,80 Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám jejího zástupce.

Odůvodnění:

[1] Okresní soud v Berouně rozsudkem ze dne 31. 3. 2017, č. j. 10 C 69/2012-232, uložil žalovanému zaplatit žalobkyni 264.866 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05% p. a. od 23. 10. 2010 do zaplacení (výrok I.), zamítl žalobu v části, v níž se žalobkyně domáhala zaplacení 23.400 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05% p. a. od 23. 10. 2010 do zaplacení (výrok II.), a rozhodl o nákladech řízení a o zaplacení soudního poplatku (výroky III. a IV.).

[2] Krajský soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem k odvolání žalovaného rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil ve výroku I. v části týkající se úroku z prodlení ve výši 0,3% p. a. z částky 264.866 Kč od 23. 10. 2010 do zaplacení a v tomto rozsahu řízení zastavil, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve zbylé části výroku I. a ve výrocích III. a IV. (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

[3] Proti potvrzující části prvního výroku rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“). Učinil tak proto, že dovolání nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v § 238a o. s. ř. a není přípustné ani podle § 237 o. s. ř.

[4] Otázka výkladu smlouvy uzavřené mezi účastníky řízení nečiní dovolání přípustným; odvolací soud při výkladu této smlouvy postupoval v souladu s § 35 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „obč. zák.“), jakož i v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu; srov. např. rozhodnutí citovaná v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 11. 2018, sp. zn. 26 Cdo 2335/2017 (vydaném v obdobné věci téhož dovolatele), či rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 11. 10. 2004, sp. zn. 21 Cdo 1299/2004, a ze dne 17. 10. 2012, sp. zn. 22 Cdo 498/2011.

[5] S ohledem na zjištěné okolnosti nemá ani Nejvyšší soud pochyb o tom, že smyslem (podstatou) mezi účastníky uzavřené smlouvy bylo umožnit dovolateli získat a užívat majetek, náležející žalobkyni a představující její nárok na vypořádání podle zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, potřebný

pro jeho podnikání, za symbolické „nájemné“ (jež ve skutečnosti nebylo ani úplatou, ale symbolickou splátkou nároku žalobkyně) s tím, že po uplynutí sjednané doby 15 let vypořádá nárok žalobkyně vzniklý z transformace povinné osoby (Zemědělského družstva BYKOŠ) ve výši 288.266 Kč.

[6] Závěr, podle něhož mohla být dotčená smlouva uzavřena i konkludentně, popř. ústně, se pak podává přímo z § 46 odst. 1 obč. zák.; pouhé zopakování zcela jasného a žádné výkladové obtíže nepřinášejícího znění právního předpisu Nejvyšším soudem nelze považovat za řešení otázky hmotného nebo procesního práva, na němž závisí napadené rozhodnutí ve smyslu § 237 o. s. ř.

[7] Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 28. 1. 2021

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru