Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 2122/2017Usnesení NS ze dne 12.06.2017

HeslaPodmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.CDO.2122.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 2122/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v právní věci žalobce J. Š., proti žalovanému OKD, a. s., se sídlem v Karviné, Stonavská 2179, PSČ 735 06, identifikační číslo osoby 26863154, zastoupenému Mgr. Lucií Vávrovou, advokátkou, se sídlem v Praze 1, Revoluční 724/7, PSČ 110 00, o náhradu za ztrátu na výdělku, o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. prosince 2012, č. j. 16 Co 228/2012-70, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 24 C 30/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. prosince 2016, č. j. 16 Co 201/2015-174, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 19. prosince 2016, č. j. 16 Co 201/2015-174, Krajský soud v Ostravě zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů ve smyslu § 30 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“). Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Podle § 241 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (odstavec první věta první). Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec druhý písm. a/). Dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem (odstavec čtvrtý).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

Protože při podání dovolání nebyl žalobce zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má odpovídající právnické vzdělání, vyzval jej dovolací soud usnesením ze dne 23. května 2017, č. j. 27 Cdo 2122/2017-188, aby ve lhůtě deseti dnů od doručení tohoto usnesení odstranil nedostatek povinného zastoupení tak, že Nejvyššímu soudu předloží procesní plnou moc prokazující, že je v dovolacím řízení zastoupen advokátem, případně doklad potvrzující, že má sám odpovídající právnické vzdělání. Současně byl poučen, že pokud tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení obsahující výzvu bylo žalobci doručeno 25. května 2017.

Žalobce na výzvu dovolacího soudu reagoval podáním z 5. června 2017, doručeným Nejvyššímu soudu 6. června 2017, kterým nedostatek povinného zastoupení neodstranil; pouze zopakoval žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů s tím, že jsou u něj splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle § 138 o. s. ř.

Podle § 138 odst. 1 o. s. ř. může na návrh předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Podle § 30 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit (odstavec první). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odstavec druhý).

Otázku, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti uvedenému usnesení odvolacího soudu, zhodnotil přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací. Postup, jímž by tuto otázku znovu posoudil soud prvního stupně, by vedl k neukončenému řetězci rozhodnutí o (ne)ustanovení zástupce pro dovolací řízení (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2014, sen. zn. 29 NSČR 82/2014, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. dubna 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015, uveřejněné pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

V posuzovaném případě po zvážení všech konkrétních okolností případu Nejvyšší soud dospěl shodně s odvolacím soudem k závěru, že nejsou splněny předpoklady pro to, aby byl žalobci ustanoven zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení ve smyslu § 138 a § 30 o. s. ř., a to v podstatě z důvodů uvedených odvolacím soudem v jeho rozhodnutí, při němž odvolací soud plně respektoval konstantní judikaturu dovolacího soudu a zvážil všechna zjištěná relevantní hlediska pro případné osvobození od soudních poplatků (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2014, sp. zn. 33 Cdo 3318/2014, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. června 2015, sp. zn. 33 Cdo 5438/2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. září 2015, sp. zn. 33 Cdo 1666/2015).

Ani opakovaná žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů z 5. června 2017, v níž žalobce netvrdí, že by v jeho poměrech nastala změna, která by měla (mohla mít) vliv na posouzení jeho žádosti, nemůže na závěru dovolacího soudu ničeho změnit.

Nadto dovolací soud konstatuje, že v projednávané věci nejsou splněny předpoklady pro to, aby byl žalobci ustanoven zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení i z toho důvodu, že žalobce uplatňuje zřejmě bezúspěšně právo, neboť proti napadenému rozhodnutí odvolacího soudu není dovolání přípustné, kdy nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v § 238a o. s. ř. ani proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí (srov. § 237 o. s. ř.).

Není tedy důvodné, aby pro dovolací řízení byl dovolateli ustanoven zástupce; je zřejmé, že by se jednalo o zbytečné vynakládání prostředků státu na to, aby bylo v dovolacím řízení při uplatňování zřejmě bezúspěšného práva zajištěno povinné zastoupení žalobce.

V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není důvod ustanovit žalobci advokáta pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu a kdy žalobce neodstranil nedostatek povinného zastoupení - ač byl o následcích nečinnosti poučen - Nejvyšší soud řízení o jeho dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř.).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. června 2017

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru