Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 2100/2019Usnesení NS ze dne 16.12.2020

HeslaPřípustnost dovolání
Předběžné opatření
Zastoupení
Opatrovník procesně právní [ Opatrovník ]
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:27.CDO.2100.2019.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 76 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 2100/2019-70

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Petra Šuka a JUDr. Ivo Waldera v právní věci navrhovatele P. R., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Ivo Suchomelem, advokátem, se sídlem v Praze 4, Durychova 101/66, PSČ 142 00, za účasti O. I. P., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, zastoupené Mgr. Ondřejem Trnkou, advokátem, se sídlem v Praze 2, Záhřebská 154/30, PSČ 120 00, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 75 Cm 8/2018, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 12. 2018, č. j. 14 Cmo 369/2018-44, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

[1] Městský soud v Praze usnesením ze dne 14. 8. 2018, č. j. 75 Cm 8/2018-26, ustanovil advokáta J. K. opatrovníkem společnosti O. I. P. (dále jen „společnost“), podle § 29 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“).

[2] K odvolání společnosti zastoupené advokátem Mgr. Ondřejem Trnkou (dále jen „Mgr. O. T.“), Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se opatrovník společnosti neustanovuje.

[3] Proti v záhlaví uvedenému usnesení odvolacího soudu podal navrhovatel dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř. Učinil tak proto, že dovolání nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v § 238a o. s. ř. a není přípustné ani podle § 237 o. s. ř.

[4] Dovolatelem předestřená otázka, zda vykonatelností předběžného opatření, kterým bylo zakázáno (jediné) jednatelce zastupovat společnost, došlo k pozastavení účinků plné moci, kterou tato jednatelka za společnost před nařízením předběžného opatření udělila třetí osobě (Mgr. O. T.), přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř. nezakládá, neboť odvolací soud ji posoudil v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu.

[5] Z té se podává, že zánik funkce jednatele, který udělil za společnost plnou moc k jejímu zastupování, k němuž by došlo poté, kdy byla plná moc udělena, ani skutečnost, že by tento jednatel byl v důsledku okolností nastalých po udělení plné moci částečně omezen v oprávnění zastupovat společnost pro střet zájmů, neodůvodňují závěr o neplatnosti udělené plné moci či jejím zániku (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2012, sp. zn. 29 Cdo 136/2012, ze dne 29. 2. 2012, sp. zn. 32 Cdo 210/2012, či ze dne 23. 8. 2018, sp. zn. 29 Cdo 4525/2016). Tyto závěry se obdobně uplatní i v poměrech projednávané věci.

[6] Nad rámec uvedeného Nejvyšší soud dodává, že v projednávané věci bylo předběžným opatřením zakázáno jednat za společnost toliko jednatelce společnosti S. K. - Q. a „jejím zástupcům“ (předběžné opatření pomíjí, že k výkonu funkce jednatele se nelze nechat zastoupit). Účinky předběžného opatření se proto nevztahují na Mgr. O. T., který není „zástupcem jmenované“, ale zástupcem společnosti.

[7] O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, když rozhodnutí Nejvyššího soudu není rozhodnutím, kterým se řízení končí, a řízení nebylo již dříve skončeno.

[8] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (od 30. 9. 2017) se podává z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. 12. 2020

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru