Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 1579/2017Usnesení NS ze dne 17.07.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.CDO.1579.2017.1
Dotčené předpisy

§ 30 o. s. ř.

§ 138 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 1579/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Markem Doležalem v právní věci úpadce J. K., o konkursu vedeném na majetek úpadce, o žalobě pro zmatečnost podané úpadcem proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. září 2015, č. j. 1 Ko 16/2015-10460, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 26 Cm 15/2015, o dovolání úpadce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. listopadu 2016, č. j. 11 Cmo 52/2016-25, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 20. ledna 2016, č. j. 26 Cm 15/2015-5, Městský soud v Praze nepřiznal úpadci osvobození od soudních poplatků pro řízení o žalobě pro zmatečnost proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. září 2015, č. j. 1 Ko 16/2015-10460 (výrok I.), a zamítl návrhy úpadce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro toto řízení a na nařízení odkladu vykonatelnosti žalobou pro zmatečnost napadeného usnesení (výroky II. a III.).

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 2. listopadu 2016, č. j. 11 Cmo 52/2016-25, k odvolání úpadce potvrdil usnesení soudu prvního stupně.

Proti usnesení odvolacího soudu podal úpadce dovolání, při kterém nebyl zastoupen advokátem a ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání, avšak požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. platí, že není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Podle § 241b odst. 2 o. s. ř. není-li splněna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2; to neplatí, bylo-li dovolání podáno opožděně, někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo směřuje-li proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání podle § 238 přípustné.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Podle § 30 odst. 1 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138 o. s. ř.), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit. Podle § 30 odst. 2 o. s. ř. vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů.

Podle § 138 odst. 1 o. s. ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Podá-li dovolatel (včasné) dovolání proti usnesení, kterým odvolací soud potvrdil usnesení, jímž mu soud prvního stupně nepřiznal osvobození od soudních poplatků a zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce, dovolací soud sám posoudí, zda vskutku splňuje či nesplňuje předpoklady uvedené v § 30 a § 138 o. s. ř. Dospěje-li dovolací soud k závěru, že dovolatel, který nevyhověl požadavku povinného zastoupení, splňuje předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů podle § 30 o. s. ř., pak mu ho sám ustanoví; v opačném případě, tedy dospěje-li k závěru, že předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů nejsou splněny a byl-li dovolatel předtím řádně vyzván k odstranění tohoto nedostatku podmínky dovolacího řízení, dovolací řízení zastaví (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. dubna 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015, uveřejněné pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. března 2014, sp. zn. 26 Cdo 3418/2013, a ze dne 26. května 2015, sp. zn. 26 Cdo 1300/2015, jež jsou veřejnosti dostupná, stejně jako dále citovaná rozhodnutí, na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Dovolací soud – s přihlédnutím k obsahu spisu – sdílí názor, který odvolací soud přijal v napadeném usnesení a podle něhož dovolateli nemůže být přiznáno ani částečné osvobození od soudních poplatků ve smyslu § 138 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva. Proti usnesení soudu prvního stupně, kterým byla správkyni konkursní podstaty prodloužena lhůta pro předložení konečné zprávy a vyúčtování odměny a kterým bylo správkyni konkursní podstaty uloženo, aby čtvrtletně podávala zprávu o průběhu řízení, vskutku nebylo odvolání podle § 66b odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, přípustné, a proto muselo být odvolacím soudem podle § 218 písm. c) o. s. ř. odmítnuto. Namítá-li dovolatel v žalobě pro zmatečnost, že odvolací soud byl při rozhodování o odmítnutí odvolání nesprávně obsazen, a uplatňuje-li veškeré zmatečnostní důvody uvedené v § 229 odst. 1 až 3 o. s. ř., aniž by tato zcela obecná a nic neříkající tvrzení jakkoliv (byť zcela laicky) konkretizoval, lze tento jeho postup označit za zjevné zneužití procesního institutu, který zákon koncipuje jako mimořádný opravný prostředek sloužící k tomu, aby mohla být zrušena pravomocná rozhodnutí soudu, která trpí takovými vadami, jež představují porušení základních principů ovládajících řízení před soudem (trpí zmatečností), popřípadě je takovými vadami postiženo řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo.

Za této situace nelze u dovolatele pokládat za splněné ani předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení ve smyslu § 30 o. s. ř. (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2014, sp. zn. 21 Cdo 2254/2014; 21 Cdo 2256/2014). Jelikož dovolatel ani přes výzvu soudu prvního stupně (usnesení ze dne 24. února 2017, č. j. 26 Cm 15/2015-33), která mu byla doručena dne 9. března 2017, neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

K absenci výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. července 2017

JUDr. Marek Doležal

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru