Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 1549/2020Usnesení NS ze dne 26.08.2020

HeslaKontrolní komise [ Spolek (o. z.) ]
Výklad právních jednání (o. z.) [ Právní jednání (o. z.) ]
stanovy
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:27.CDO.1549.2020.1
Dotčené předpisy

§ 35 odst. 2 obč. zák.

§ 556 o. z.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 1549/2020-437

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobce Sportovního spolku U Karla IV., se sídlem ve Staré Boleslavi, Maxe Švabinského 117/29, PSČ 250 01, identifikační číslo osoby 03054438, zastoupeného JUDr. Naděždou Kratochvílovou, advokátkou, se sídlem v Praze 1, Spálená 92/21, PSČ 110 00, proti žalovanému ATLETIKA STARÁ BOLESLAV, z. s., se sídlem ve Staré Boleslavi, Houštka 375/3, PSČ 250 01, identifikační číslo osoby 16555082, zastoupenému Mgr. et Mgr. Liběnou Šrámkovou, LL.M., advokátkou, se sídlem v Praze 7, Dukelských hrdinů 567/52, PSČ 170 00, o majetkové vypořádání, vedené u Okresního soudu Praha – východ pod sp. zn. 3 C 272/2015, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 8. 10. 2019, č. j. 22 Co 109/2019-378, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

[1] Okresní soud Praha – východ rozsudkem ze dne 7. 12. 2018, č. j. 3 C 272/2015-309, zastavil řízení o části žaloby, jíž se žalobce domáhal, aby byla žalovanému uložena povinnost uzavřít se žalobcem smlouvy o bezúplatném převodu ve výroku blíže specifikovaných nemovitostí (výrok I.), zamítl žalobu v části o uložení povinnosti žalovanému postoupit žalobci veškeré pohledávky vyplývající z práva oddílu ČASPV na vypořádací podíl ve výši 188/761 z budoucího zisku z prodeje majetku žalovaného (výrok II.), uložil žalovanému zaplatit žalobci 518.689 Kč s úrokem z prodlení blíže specifikovaným ve výroku (výrok III.), zamítl žalobu ohledně částky 684.944 Kč s úrokem z prodlení blíže specifikovaným ve výroku (výrok IV.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok V.).

[2] Krajský soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem k odvolání žalobce a žalovaného rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I. a V. zrušil a věc mu v tomto rozsahu vrátil k dalšímu řízení, ve výroku III. změnil tak, že žalobu v části o zaplacení 263.000 Kč s úrokem z prodlení blíže specifikovaným ve výroku zamítl; ve zbylé části výroku III. (o 255.689 Kč s úrokem z prodlení) a ve výrocích II. a IV. potvrdil.

[3] Proti rozsudku odvolacího soudu, do části výroku, kterým odvolací soud potvrdil výrok III. rozsudku soudu prvního stupně, jímž bylo žalovanému uloženo zaplatit žalobci 255.689 Kč s příslušenstvím, podal žalovaný dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), jako nepřípustné, neboť nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v § 238a o. s. ř. a není přípustné ani podle § 237 o. s. ř.

[4] Názor dovolatele, podle něhož projednání žaloby o zaplacení 255.689 Kč s příslušenstvím z titulu vypořádání peněžních prostředků získaných prodejem „areálu Sokolské chaty“ brání překážka věci rozhodnuté, neboť soud již pravomocně rozhodl o žalobě o nahrazení projevu vůle dovolatele převést specifikovaný majetek na žalobce, odporuje ustálené judikatuře Nejvyššího soudu. Z té se podává, že označené nároky nelze považovat za totožné ve smyslu § 159a odst. 4 o. s. ř. (srov. za všechna rozhodnutí usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 6. 2019, sp. zn. 27 Cdo 6048/2017).

[5] Závěry odvolacího soudu, jež učinil na základě výkladu stanov dovolatele a podle nichž

a) oddíly byly organizačními jednotkami dovolatele bez právní subjektivity,

b) oddíly měly svoji organizační strukturu a jejich orgány (valná hromada, výbor) byly orgány dovolatele, jejichž rozhodnutí bylo možné napadat návrhem podle § 258 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též jen „o. z.“),

c) členové dovolatele sdružení v určitém oddíle mohli ukončit své členství v dovolateli a současně určit, kterému subjektu má být poskytnuto stanovami určené vypořádání majetku dovolatele připadajícího na dotčený oddíl, i usnesením valné hromady oddílu,

odpovídají ustálené judikatuře Nejvyššího soudu k pravidlům výkladu zakladatelských právních jednání korporací (srov. zejména usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 12. 2019, sp. zn. 27 Cdo 5749/2017, a ze dne 27. 2. 2020, sp. zn. 27 Cdo 4460/2018, odst. 44).

[6] Odvolací soud správně (přes značnou „kostrbatost“ úpravy ve stanovách) vyšel z přednosti výkladu, jenž nevede k závěru o neplatnosti určitého ujednání stanov, je-li takový výklad možný, a jeho závěrům nelze z pohledu pravidel výkladu ničeho vytknout.

[7] Ustálené judikatuře Nejvyššího soudu pak odpovídá i závěr, podle něhož nevyslovil-li soud neplatnost rozhodnutí orgánu spolku v řízení podle § 258 a násl. o. z. (dříve v řízení podle § 15 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů), je takové rozhodnutí platné (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 9. 2019, sp. zn. 27 Cdo 5544/2017).

[8] Nárok žalobce na zaplacení částky 255.689 Kč (jakožto výnosu z prodeje „areálu Sokolské chaty“ připadajícího na oddíl ČASPV) se opírá o usnesení valné hromady dovolatele ze dne 12. 10. 2009 a dále o usnesení výboru dovolatele ze dne 8. 12. 2014. Jestliže soud nevyslovil neplatnost ani těchto rozhodnutí orgánů dovolatele, ani usnesení valné hromady oddílu ČASPV o vystoupení z dovolatele a o určení „právního nástupce“ (v němž budou vystupující členové nadále vyvíjet spolkovou činnost), jsou tato usnesení platná a zakládají nárok žalobce na zaplacení části výnosu z prodeje „areálu Sokolské chaty“ připadající na oddíl ČASPV.

[9] O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, když rozhodnutí Nejvyššího soudu není rozhodnutím, kterým se řízení končí, a řízení nebylo již dříve skončeno.

[10] O návrhu dovolatele na odklad vykonatelnosti napadeného výroku rozsudku odvolacího soudu Nejvyšší soud nerozhodoval. Návrh na odklad vykonatelnosti či právní moci je závislé povahy (srov. nález Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2017, sp. zn. III. ÚS 3425/16), což mimo jiné znamená, že rozhodl-li dovolací soud (bez zbytečného odkladu) o podaném dovolání, stává se návrh na odklad vykonatelnosti bezpředmětný (obsoletní). K tomu viz obdobně například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 1. 2018, sp. zn. 27 Cdo 2826/2017.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 8. 2020

JUDr. Petr Šuk

podepsánoJUDr. Markem Doležalem

za nepřítomného předsedu senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru