Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 12/2020Usnesení NS ze dne 16.06.2020

HeslaVedlejší účastník
Duševní vlastnictví
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:27.CDO.12.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 a 2 o. s. ř.

§ 93 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 12/2020-298

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Petra Šuka a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobce OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., se sídlem v Praze 6, Čs. Armády 786/20, PSČ 160 00, identifikační číslo osoby 63839997, zastoupeného Mgr. Petrem Ostrouchovem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Voršilská 130/10, PSČ 110 00, proti žalované Barrandov Televizní Studio a. s., se sídlem v Praze 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 152 00, identifikační číslo osoby 41693311, zastoupené JUDr. Petrem Pečeným, advokátem, se sídlem v Praze 1, Purkyňova 74/2, PSČ 110 00, o zaplacení 5.848.535 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 34 C 1/2016, o dovolání FTV Prima, spol. s r. o., se sídlem v Praze 10, Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00, identifikační číslo osoby 48115908, zastoupené Mgr. Ludmilou Kutějovou, advokátkou, se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 935/13, PSČ 110 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 9. 2019, č. j. 3 Co 2/2019-263, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. FTV Prima, spol. s r. o. je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 38.720 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jeho zástupce.

III. Ve vztahu mezi FTV Prima, spol. s r. o. a žalovanou nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

[1] Městský soud v Praze usnesením ze dne 29. 11. 2018, č. j. 34 C 1/2016-230, nepřipustil vstup FTV Prima, spol. s r. o. (dále jen FTV Prima), jako vedlejšího účastníka do řízení (výrok I.), a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.).

[2] K odvolání žalované a FTV Prima Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím usnesení soudu prvního stupně potvrdil (první výrok) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (druhý výrok).

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podala FTV Prima dovolání, jež Nevyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“). Učinil tak proto, že dovolání nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v § 238a o. s. ř. a není přípustné ani podle § 237 o. s. ř.

[4] Dovolatelem předloženou otázku existence právního zájmu vedlejšího účastníka na výsledku řízení totiž odvolací soud rozhodl v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu. Z té se podává, že:

1/ O právní zájem na výsledku řízení, který zakládá právo určité osoby zúčastnit se řízení jako vedlejší účastník podle § 93 odst. 1 o. s. ř., se zpravidla jedná tehdy, jestliže rozhodnutím ve věci bude dotčeno právní postavení této osoby, tj. její práva a povinnosti vyplývající z hmotného práva. Pouhý „morální“, „majetkový“ nebo jiný „neprávní“ zájem na výsledku řízení pro potřeby aplikaci ustanovení § 93 o. s. ř. nepostačuje.

2/ Právní zájem na výsledku řízení svědčí vedlejšímu účastníku tehdy, jestliže úspěch procesní strany, kterou v řízení podporuje, se zprostředkovaně a ve svém důsledku příznivě projeví i v jeho právním postavení (tj. co do jeho práv a povinností hmotněprávní povahy), čímž může být zabráněno dalšímu řízení, v němž by vystupoval již jako účastník řízení.

[5] Srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2015, sp. zn. 23 Cdo 3960/2013, ze dne 3. 5. 2016, sp. zn. 23 Cdo 4959/2015, či rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. 30 Cdo 2539/2015, uveřejněný pod číslem 91/2017 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

[6] V poměrech projednávané věci tak skutečnost, že FTV Prima je účastníkem jiného řízení, ve kterém je řešena stejná skutková otázka týkající se obvyklé odměny žalobce, neprokazuje právní zájem FTV Prima na výsledku řízení v projednávané věci a není důvodem jejího vstupu do řízení. Závěr odvolacího soudu, podle něhož se výsledek řízení v projednávané věci (povinnost finanční částku platit či nikoliv) nijak nedotkne postavení FTV Prima, tedy že z něj nevyplynou pro tuto společnost žádné povinnosti či práva, je plně v souladu s citovanými závěry Nejvyššího soudu, od kterých Nejvyšší soud neshledává důvodu se odchýlit.

[7] Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení mezi FTV Prima a žalobcem se opírá o ustanovení § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť dovolání FTV Prima Nejvyšší soud odmítl a žalobci vzniklo právo na náhradu účelně vynaložených nákladů.

[8] Náklady řízení sestávají z odměny advokáta za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání datované 16. 1. 2020) podle § 6 odst. 1, § 7 bodu 6, § 8 odst. 1 a § 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátního tarifu), ve výši 31.700 Kč a náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu ve výši 300 Kč. Spolu s náhradou za 21% daň z přidané hodnoty ve výši 6.720 Kč podle § 137 odst. 3 o. s. ř. tak dovolací soud přiznal žalobci k tíži FTV Prima celkem 38.720 Kč.

[9] Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení mezi FTV Prima a žalovanou vychází z toho, že žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinná, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 16. 6. 2020

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru