Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 1064/2017Usnesení NS ze dne 27.06.2017

HeslaVady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.CDO.1064.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

§ 237 o. s. ř.

§ 241a odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 1064/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Markem Doležalem v právní věci žalobce J. M., zastoupeného JUDr. Milanem Pivovarčíkem, advokátem, se sídlem v Novém Šaldorfu – Sedlešovicích 245, PSČ 671 81, proti žalovaným 1) F. K., zastoupenému Mgr. Evou Neradilovou, advokátkou, se sídlem v Hodoníně, Velkomoravská 378/1, PSČ 695 01, a 2) JUDr. M. Ch., advokátovi, se sídlem ve Strážnici, J. Skácela 696, PSČ 696 62, o určení neplatnosti kupní smlouvy, o žalobě na obnovu řízení a o žalobě pro zmatečnost podaných žalobcem proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. listopadu 2010, č. j. 38 Co 187/2009-61, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 16 C 5/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. července 2013, č. j. 38 Co 126/2013-151, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Okresní soud v Hodoníně usnesením ze dne 29. ledna 2013, č. j. 16 C 5/2008-142, nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků (výrok I.) a zamítl žádost žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů (výrok II.).

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně k odvolání žalobce rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), neboť neobsahuje vymezení toho, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat.

Podle § 241a odst. 2 o. s. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o. s. ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a o. s. ř.) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle § 237 o. s. ř. pak platí, že není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi opakovaně zdůrazňuje, že požadavek, aby dovolatel v dovolání konkrétně uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je podle § 241a odst. 2 o. s. ř. obligatorní náležitostí dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř. (jako je tomu v projednávané věci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhá citace textu § 237 o. s. ř. či jeho části (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. srpna 2013, sp. zn. 30 Cdo 1705/2013, ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 1983/2013, a ze dne 16. září 2013, sp. zn. 22 Cdo 1891/2013, která jsou veřejnosti dostupná, stejně jako ostatní zde citovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu, na jeho webových stránkách).

Tomuto požadavku dovolatel nedostál, když v dovolání ze dne 29. listopadu 2013 došlém soudu prvního stupně dne 4. prosince 2013 a doplněném advokátem podáním ze dne 18. prosince 2015 ohledně předpokladů přípustnosti dovolání ničeho neuvedl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, neboť rozhodnutí Nejvyššího soudu není rozhodnutím, kterým se řízení končí, a řízení nebylo již dříve skončeno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. června 2017

JUDr. Marek Doležal

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru