Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

27 Cdo 1001/2017Usnesení NS ze dne 20.06.2017

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:27.CDO.1001.2017.1
Dotčené předpisy

§ 30 o. s. ř.

§ 138 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 2250/17
soudce zpravodaj JUDr. Tomáš Lichovník

II. ÚS 2818/17 ze dne 21.11.2017 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Jiří Zemánek


přidejte vlastní popisek

27 Cdo 1001/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Markem Doležalem v právní věci žalobkyně Mgr. D. K., proti žalovaným a) A. M., a b) M. M., oběma zastoupeným JUDr. Lubomírem Plesníkem, LL.M., advokátem, se sídlem ve Valašském Meziříčí, Zašovská 750, PSČ 757 01, o určení vlastnictví, o žalobě pro zmatečnost podané žalobkyní proti rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně – pobočky ve Valašském Meziříčí ze dne 21. září 2012, č. j. 16 C 46/2011-210, ve znění usnesení ze dne 21. září 2012, č. j. 16 C 46/2011-217, a proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. března 2015, č. j. 11 Co 671/2014-502, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně – pobočky ve Valašském Meziříčí pod sp. zn. 16 C 46/2011, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. prosince 2015, sp. zn. 11 Co 291/2015, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Okresní soud ve Vsetíně – pobočka ve Valašském Meziříčí usnesením ze dne 11. června 2015, sp. zn. 16 C 46/2011, nepřiznal žalobkyni osvobození od soudních poplatků (výrok I.) a zamítl návrh žalobkyně na ustanovení zástupce z řad advokátů (výrok II.).

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě k odvolání žalobkyně rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, při kterém nebyla zastoupena advokátem a ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání, avšak požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou – účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. platí, že není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Podle § 241b odst. 2 o. s. ř. není-li splněna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2; to neplatí, bylo-li dovolání podáno opožděně, někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo směřuje-li proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání podle § 238 přípustné.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Podle § 30 odst. 1 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138 o. s. ř.), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit. Podle § 30 odst. 2 o. s. ř. vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů.

Podle § 138 odst. 1 o. s. ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Podá-li dovolatelka (včasné) dovolání proti usnesení, kterým odvolací soud potvrdil usnesení, jímž jí soud prvního stupně nepřiznal osvobození od soudních poplatků a zamítl její žádost o ustanovení zástupce, dovolací soud sám posoudí, zda vskutku splňuje či nesplňuje předpoklady uvedené v § 30 a § 138 o. s. ř. Dospěje-li dovolací soud k závěru, že dovolatelka, která nevyhověla požadavku povinného zastoupení, splňuje předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů podle § 30 o. s. ř., pak jí ho sám ustanoví; v opačném případě, tedy dospěje-li k závěru, že předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů nejsou splněny a byla-li dovolatelka předtím řádně vyzvána k odstranění tohoto nedostatku podmínky dovolacího řízení, dovolací řízení zastaví (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. dubna 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015, uveřejněné pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. března 2014, sp. zn. 26 Cdo 3418/2013, a ze dne 26. května 2015, sp. zn. 26 Cdo 1300/2015, jež jsou veřejnosti dostupná, stejně jako dále citovaná rozhodnutí, na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Dovolací soud – s přihlédnutím k obsahu spisu – sdílí názor, který odvolací soud přijal a podrobně odůvodnil v napadeném usnesení a podle něhož dovolatelce nemůže být přiznáno ani částečné osvobození od soudních poplatků ve smyslu § 138 o. s. ř., neboť se jedná o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva. Za této situace nelze u ní pokládat za splněné ani předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení ve smyslu § 30 o. s. ř. Jelikož dovolatelka ani přes výzvu dovolacího soudu (usnesení ze dne 18. května 2017, č. j. 27 Cdo 1001/2017-136), která jí byla doručena dne 19. května 2017, neodstranila nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

K absenci výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. června 2017

JUDr. Marek Doležal

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru