Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Nd 71/2017Usnesení NS ze dne 10.04.2017

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:26.ND.71.2017.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 1881/17 ze dne 18.07.2017 (odmítnuto)
soudce zpravodaj prof. JUDr. Jan Musil, CSc.


přidejte vlastní popisek

26 Nd 71/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobkyně České provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, se sídlem v Opavě, Rybí trh 185/16, IČO 44941439, zastoupené JUDr. Ondřejem Rathouským, advokátem se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 1096/8, proti žalovaným 1) České republice – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, IČO 69797111, a 2) obci Karlova Studánka, se sídlem Karlova Studánka 17, IČO 00296104, zastoupené Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou, advokátkou se sídlem v Mohelnici, Olomoucká 261/36, o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 38 C 192/2015, o návrhu žalobkyně na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 38 C 192/2015, se nepřikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 1, ani jinému Obvodnímu soudu v Praze či Okresnímu soudu v Praze.

Odůvodnění:

Žalobkyně se domáhala žalobou podanou dne 21. 12. 2015 u Okresního soudu v Bruntále určení, že žalovaná 1) je vlastníkem „pozemku parc. č. 72, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, část obce K. S., objekt občanské vybavenosti, pozemku č. parc. 73, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, část obce K. S., objekt občanské vybavenosti, pozemku č. parc. 88, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e. (včetně inventáře a veškerého příslušenství), objekt občanské vybavenosti, pozemku č. parc. 90/1, ostatní plocha, pozemku č. parc. 90/3, zahrada, pozemku č. parc. 116, trvalý travní porost, pozemku č. parc. 120, trvalý travní porost, pozemku č. parc. 128/1, ostatní plocha, vše v katastrálním území K. S., obec K. S., zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál, na listu vlastnictví č. 52 pro katastrální území K. S., obec K. S.“.

Podáním doručeným Okresnímu soudu v Bruntále dne 23. 11. 2016 podala zároveň návrh, aby věc byla přikázána podle ustanovení § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.) „Obvodnímu soudu pro Prahu 1, případně jinému Obvodnímu soudu v Praze či Okresnímu soudu v Praze“. Návrh odůvodnila tím, že „vede u Okresního soudu v Bruntále, Okresního soudu v Olomouci a Okresního soudu v Opavě více sporů s obdobným právním a téměř identickým skutkovým základem“, že v těchto sporech mají účastníci řízení a jejich právní zástupci sídlo v Praze a že s ohledem na četnost sporů je pro žalobkyni a jejího právního zástupce časově a finančně nákladné cestování na jednání nařízená mimo Prahu.

Žalovaná 1) s přikázáním věci jinému soudu vyslovila nesouhlas a s odkazem na ustálenou judikaturu uvedla, že důvodem přikázání věci jinému soudu nemůže být pouhá skutečnost, že účastník nebo jeho zvolený právní zástupce nemá bydliště či sídlo v obvodu věcně a místně příslušného soudu ani případné finanční či jiné obtíže spojené s přítomností u soudního jednání.

Žalovaná 2) rovněž s navrhovanou delegací nesouhlasí s tím, že nenese odpovědnost za četnost sporů žalobkyně a že její náklady by byly navrhovaným přikázáním neúměrně vysoké.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána; účastníci mají právo se vyjádřit, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by měla být přikázána.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Současně je třeba přihlížet k tomu, že místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, a že případné přikázání věci jinému soudu představuje výjimku z této zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000).

Delegace vhodná je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (srov. čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady pod č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku), a proto k ní lze přistoupit pouze v těch ojedinělých případech, v nichž by projednání věci jiným než místně příslušným soudem znamenalo z komplexního pohledu hospodárnější, rychlejší či po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější posouzení věci.

V posuzovaném případě se řízení týká práva k nemovitostem. Místně příslušným k projednání a rozhodnutí této věci proto není obecný soud žalovaných, ale soud, v jehož obvodu jsou nemovitosti, k nimž má být podle žaloby určeno vlastnictví žalované 1) [srov. § 88 písm. b) o. s. ř.]; tímto soudem je Okresní soud v Bruntále. Důvody pro přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1, v jehož obvodu má sídlo právní zástupce žalobkyně, nebo jinému soudu v Praze, nepředstavují okolnosti, které by umožnily hospodárnější, rychlejší, spolehlivější nebo důkladnější projednání věci tímto soudem oproti jejímu projednání Okresním soudem v Bruntále, který je ve věci soudem místně příslušným. Důvodem pro delegaci, se kterou obě žalované nesouhlasí, nemohou být ekonomická zátěž a obtíže žalobkyně (jejího právního zástupce) spojené s dosažením místně příslušného soudu, a to i s přihlédnutím k tomu, že žalovaná 1) má v obvodu Okresního soudu v Bruntále svá územní pracoviště a žalovaná 2) má v obvodu Okresního soudu v Bruntále své sídlo (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 1. 2017, sp. zn. 21 Nd 438/2016, ze dne 31. 1. 2017, sp. zn. 29 Nd 418/2016, nebo ze dne 15. 2. 2017, sp. zn. 32 Nd 36/2017).

Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. rozhodl, že věc se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 1, ani jinému Obvodními soud v Praze, či Okresnímu soudu v Praze.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. dubna 2017

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru