Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Nd 70/2013Usnesení NS ze dne 16.04.2013

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:26.ND.70.2013.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Nd 70/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobkyně Autoglass AUTOSKLO a. s., se sídlem v Praze – Žižkově, Bořivojova 878/35, IČ: 28096665, zastoupené JUDr. Pavlínou Pomijovou, advokátkou se sídlem v Českých Budějovicích, Riegrova 2668/6, proti žalované V. A. N., naposledy bytem v D. – N. M., t. č. neznámého pobytu, zastoupené opatrovnicí Mgr. Květou Pechouškovou, advokátkou se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 2033/21, o zaplacení částky 1.075,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 25 C 205/2012, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 25 C 205/2012 projedná a rozhodne Okresní soud v Českých Budějovicích.

Odůvodnění:

Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 25. ledna 2013, č. j. 25 C 205/2012-46, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne (§ 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř.“). V odůvodnění citovaného usnesení uvedl, že žalobkyně se po žalované domáhá zaplacení částky 1.075,- Kč s příslušenstvím, kteroužto částku požaduje jako doplatek za výměnu čelního skla jejího motorového vozidla. Soudem ustanovená opatrovnice žalované, která je neznámého pobytu, však namítla nedostatek místní příslušnosti Okresního soudu v Českých Budějovicích, a to s ohledem na neplatnost ujednání účastnic o výlučné příslušnosti tohoto soudu obsažené v článku 10 smlouvy o postoupení pohledávky. Okresní soud v Českých Budějovicích skutečně shledal uvedené ujednání neplatným, neboť je nepřiměřeně vzdáleným soudem od původního bydliště žalované, což zjevně ztěžovalo její postavení v daném řízení. Konstatoval, že obdobné prorogační dohody jsou Evropským soudním dvorem hodnoceny jako zneužívající ujednání ve smyslu článku 3 odst. 1 bodu q/ přílohy směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, důsledkem čehož je neplatnost takového ujednání. Je-li pak žalovaná neznámého pobytu, nelze podmínky místní příslušnosti soudu zjistit, a proto věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení (§ 11 odst. 1 o. s. ř.). Ve smyslu § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak. Přitom nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje (§ 85 odst. 1 o. s. ř.). Jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (§ 11 odst. 3 o. s. ř.).

Podle § 89a o. s. ř. se mohou účastníci řízení v obchodní věci písemně dohodnout na místní příslušnosti jiného soudu prvního stupně, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou. Ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obč. zák.“), však nesmějí spotřebitelské smlouvy obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. Podle § 55 odst. 2 obč. zák. jsou ujednání ve spotřebitelských smlouvách podle § 56 neplatná. Podle článku 3 odst. 1 Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (konkrétně bodu 1 písm. q/ přílohy směrnice) jsou prorogační dohody ve vztahu mezi podnikatelem a spotřebitelem, které svěřují místní příslušnost pro případné spory výlučně do sídla nebo místa podnikání podnikatele, považovány za zneužívající ujednání a absolutně neplatné (srov. Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 1600 s. str. 581). Mimoto také judikatura Evropského soudního dvora dovodila, že prorogační dohoda (smluvní doložka), kterou účastníci vyloučí příslušnost soudu spotřebitele ve prospěch příslušnosti soudu, který je v obvodu dodavatele, je nekalým spotřebitelským ujednáním a tedy neplatná (viz např. rozsudek ze dne 27. června 2000 ve věci Océano Grupo Editorial a Salvat Editores, C-240/98 až C-244/98, Recueil, s. I-4941, bod 25; rozsudek ze dne 4. června 2009 ve věci Pannon GSM Zrt. v. Erzsébet Sustikné Györfi, C-243/08).

Z obsahu spisu se podává, že ve vztahu mezi účastnicemi řízení vystupuje žalobkyně jako podnikatelka a žalovaná jako spotřebitel. Ač v daném případě nebyla příslušnost soudu žalované vyloučena přímo ve prospěch příslušnosti soudu žalobkyně, je zcela nepochybné, že byla vyloučena ve prospěch soudu, který byl nepřiměřeně vzdálen od jejího tehdejšího bydliště, což ji dopředu znevýhodňovalo a znesnadňovalo jí, aby se k soudu dostavila. Za této situace dospěl Nejvyšší soud k závěru, že klauzule o určení místně příslušného soudu obsažená ve smlouvě o postoupení pohledávky je absolutně neplatným právním úkonem, neboť jde o ujednání, které v rozporu s požadavkem dobré víry znamená k újmě spotřebitele (žalované) značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.

Věc spadá do pravomoci soudů České republiky, avšak s ohledem na to, že prorogační doložka sjednaná účastnicemi řízení ve smlouvě o postoupení pohledávky byla shledána neplatnou a nepodařilo se zjistit místo bydliště žalované a ani místo, kde se v době podání žaloby zdržovala, shledal Nejvyšší soud podmínky pro určení místně příslušného soudu ve smyslu § 11 odst. 3 o. s. ř. Byť byla prorogační doložka shledána neplatnou, Nejvyšší soud České republiky přesto – zejména s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení - určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Českých Budějovicích, u něhož bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. dubna 2013

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru