Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Nd 383/2015Usnesení NS ze dne 01.06.2016

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:26.ND.383.2015.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 84 o. s. ř.

§ 85 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Nd 383/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobkyně RWE Energie, s. r. o., se sídlem v Praze 10, Limuzská 3135/12, IČO 49903209, zastoupené Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem v Praze 2, Rubešova 162/8, proti žalovanému E. R., o zaplacení 1.938,12 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 14 C 58/2014, o určení místní příslušnosti soudu Nejvyšším soudem, takto:

Nejvyšší soud České republiky neurčuje, který soud projedná a rozhodne věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 14 C 58/2014.

Odůvodnění:

Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 12. 10. 2015, č. j. 14 C 58/2014-25, vyslovil svou místní nepříslušnost a současně rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“). Měl za to, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť v žalobě o zaplacení částky 1.938,12 Kč s příslušenstvím (pohledávky ze smlouvy o dodávce plynu) označila žalobkyně jako adresu žalovaného L., , ze sdělení Ministerstva vnitra ČR však soud zjistil, že žalovaný je státní příslušník Mongolska, kterému byl dne 13. 12. 2011 udělen na území České republiky trvalý pobyt občana třetího státu na dobu neurčitou a podle registru obyvatel je přihlášen k pobytu na adrese N.

Podle ustanovení § 11 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu (odstavec 1). Je-li místně příslušných několik soudů, může se řízení konat u kteréhokoli z nich (odstavec 2). Jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (odstavec 3).

Podle ustanovení § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak.

Z ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. se dále podává, že nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř tedy Nejvyšší soud určí, který soud věc projedná a rozhodne pouze v případech, kdy podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit. V dané věci však nelze dospět k závěru, že by podmínky místní příslušnosti chyběly. Tyto podmínky jsou dány výše citovanými ustanoveními § 84 a § 85 odst. 1 o. s. ř. Bydlištěm se přitom rozumí místo pobytu fyzické osoby, ve kterém se zdržuje s úmyslem se tam zdržovat trvale. Rovněž nelze v dané věci ani dospět k závěru, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit. Takový závěr by bylo možné učinit jen v případě, kdy byly vyčerpány všechny prostředky pro zjištění skutečností, zakládajících místní příslušnost soudu. Muselo by jít o procesně „definitivní“ stav s neodstranitelným deficitem ve zjišťování rozhodných skutečností (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2013, sp. zn. 33 Nd 252/2013).

Tak tomu však v dané věci není. Soud vyšel pouze ze zprávy pošty, že na současnou adresu trvalého bydliště žalovaného nedošla v době od 1. 3. 2015 do 9. 6. 2015 žádná zásilka. Jen z této skutečnosti však nelze učinit závěr, že se žalovaný na této adrese nezdržuje, zejména vyplývá-li ze zprávy zároveň, že má žalovaný na této adrese označenou schránku. Z obsahu spisu je pak zřejmé, že usnesení o vyslovení místní nepříslušnosti ze dne 12. 10. 2015, č. j. 14 C 58/2014-25, bylo žalovanému na adresu trvalého pobytu (N.) doručeno.

Za daného stavu tak zákonné předpoklady pro rozhodnutí o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. nejsou dány.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. června 2016

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru