Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Nd 360/2012Usnesení NS ze dne 24.01.2013

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:26.ND.360.2012.1
Dotčené předpisy

§ 12 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Nd 360/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté v právní věci žalobců a) J. V., b) Ing. P. R. c) M. R., d) J. R., e) D. H., f) I. V., g) P. H., h) P. K., i) M. K., j) P. Š., k) M. Š., l) Ing. R. Ž., m) P. Ž., n) E. N., o) L. P., p) Ing. M. B., a q) Ing. N. B., zastoupených Mgr. Markem Nemethem, advokátem se sídlem Praha, Opletalova 55, proti žalované M.S. Nehvizdská, s.r.o., se sídlem Brno, Koliště 1912, zastoupené Zdeňkem Machálkem, advokátem se sídlem Uherské Hradiště, Růžová 1254, o odstranění vad budovy, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 39 C 61/2012, o návrhu žalobců na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 39 C 61/2012 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Praha - východ.

Odůvodnění:

Městský soud v Brně předložil podle ustanovení § 12 odst. 3 o.s.ř. spis Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o návrhu žalobců, aby věc, která je u něj vedena pod sp.zn. 39 C 61/2012, byla přikázána z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu Praha – východ.

Žalobci svůj návrh odůvodnili tím, že nemovitost, které se žaloba na odstranění vad týká, se nachází v obci Nehvizdy, tj. v obvodu Okresního soudu Praha – východ, a že převážná část z nich v ní rovněž bydlí. Domnívají se, že přikázání věci umožní hospodárnější a rychlejší projednání věci (např. pokud bude potřebné provést ohledání nemovitosti).

Žalovaná s návrhem na delegaci nesouhlasila s tím, že je pravděpodobnější ustanovení znalce z oboru stavebnictví než ohledání místa samého.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 o.s.ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený Městskému soudu v Brně, jehož místní příslušnost k projednání a rozhodnutí této věci vyplývá z § 84 a § 85 odst. 3 o.s.ř., a Okresnímu soudu Praha - Východ, jemuž má být věc přikázána, návrh žalobců na přikázání věci projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je však třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba – jako výjimku – vykládat restriktivně. Pokud soud přikáže věc jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

Okolnosti, na které poukazují žalobci ve svém návrhu, však nelze považovat za dostatečně závažné důvody, jež by odůvodňovaly odnětí přikázání věci jinému než dosavadnímu příslušnému soudu. Pouhá skutečnost, že většina žalobců má bydliště v obvodu soudu, kterému navrhují věc z důvodu vhodnosti přikázat, takovou závažnou okolnost nepředstavuje, zejména za situace, kdy žalovaná s přikázáním věci Okresnímu soudu Praha – východ nesouhlasí. Ostatně je třeba jí přisvědčit, že v dané věci spíše připadá v úvahu ustanovení znalce z oboru stavebnictví než provedení ohledání na místě samém, navíc nic nebrání Městskému soudu v Brně v případném provedení ohledání prostřednictvím dožádaného soudu (§ 122 odst. 2 o.s.ř.).

Nejvyšší soud neshledal žádný závažný důvod jak z hlediska účastníků řízení, tak především z hlediska požadavku rychlosti a hospodárnosti řízení, který by delegaci věci jinému soudu opodstatňoval a návrhu žalobců na přikázání věci Okresnímu soudu Praha - východ podle § 12 odst. 3 o.s.ř. proto nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. ledna 2013

Doc.JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru