Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Nd 340/2020Usnesení NS ze dne 03.09.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:26.ND.340.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Nd 340/2020-37

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobkyně Psychiatrické nemocnice Bohnice, se sídlem v Praze 8, Ústavní 91/7, IČO 00064220, zastoupené JUDr. Tomášem Hlaváčkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Kořenského 1107/15, proti žalovanému I. S., narozenému XY, posledně bytem v XY, o 48.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresní soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 14 C 25/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 14 C 25/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Havlíčkově Brodě.

Odůvodnění:

Žalobkyně se svým návrhem došlým Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě dne 13. 2. 2020 domáhá, aby soud uložil žalovanému povinnost zaplatit jí částku 48.000 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Havlíčkově Brodě usnesením ze dne 2. 6. 2020, č. j. 14 C 25/2020-33, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“) předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

V odůvodnění zejména uvedl, že žalovaný se nezdržuje na adrese, která byla uvedena v návrhu (XY), přičemž na uvedené adrese se nachází ubytovna, kde měl žalovaný pobývat v letech 2017 a 2018. Dále uvedl, že žalovaný je státním příslušníkem XY a „v současné době nemá v evidencích cizineckého informačního systému evidován žádný pobyt“ a že jeho posledním známým bydlištěm byla ubytovna na adrese XY, kde žalovaný „bydlel“ do února 2020 a dne 4. 2. 2020 se odstěhoval neznámo kam. Vzhledem k tomu, že se soudu nepodařilo zjistit „místo bydliště žalovaného, ani místo, kde se žalovaný zdržuje, a ani nemá žalovaný žádné evidované místo trvalého pobytu v evidenci obyvatel či jiné evidenci, a to jak v době zahájení řízení, tak i v době současné“, nemohl soud po vyslovení své místní nepříslušnosti určit, kterému soudu věc postoupí.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat, nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud již v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vysvětlil, že jestliže procesní soud pravomocně vysloví v probíhajícím řízení svou místní nepříslušnost a postupem podle § 105 odst. 2 o. s. ř. věc předloží Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, nemá Nejvyšší soud jinou možnost, než takový soud určit (aniž by sám mohl přezkoumávat, zda jsou podmínky upravené § 11 odst. 3 o. s. ř. v dané věci splněny). Ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. totiž odkazem na splnění podmínek § 11 odst. 3 o. s. ř. předpokládá, že se otázkou pravomoci českých soudů, jakož i tím, že podmínky pro určení místně příslušného soudu chybějí, dostatečně a s kladným závěrem zabýval předkládající soud.

Nejvyšší soud proto vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Havlíčkově Brodě, u něhož bylo řízení zahájeno (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 9. 2020

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru