Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Nd 329/2015Usnesení NS ze dne 08.12.2015

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.ND.329.2015.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Nd 329/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté v právní věci žalobce L. M., zastoupeného Mgr. Hanou Milatovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Místecká 329/258, proti žalované DEGAS s.r.o., se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 1349/2, IČO 46967567, zastoupené Mgr. Liborem Knotem, advokátem se sídlem ve Zlíně, Štefánikova 458, o vydání věci, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 128/2015, o návrhu žalobce na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 128/2015 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Kroměříži.

Odůvodnění:

Žalobou podanou dne 4. 5. 2015 u Obvodního soudu pro Prahu 2 se žalobce domáhá, aby mu žalovaná vydala vrtačku Narex EVP 13 G-2H3, sériové číslo 34225684.

Podáním ze dne 19. 8. 2015 navrhl, aby Nejvyšší soud ČR přikázal věc k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Kroměříži z důvodu vhodnosti s odůvodněním, že se jeví jako hospodárnější, aby danou věc rozhodoval Okresní soud v Kroměříži, v jehož obvodu má žalovaná svoji jedinou provozovnu, nachází se zde bydliště jednatelky žalované i navrženého svědka. V blízkosti Kroměříže má bydliště i žalobce a oba právní zástupci sídlí blíže Kroměříži než Praze.

Podáním ze dne 21. 8. 2015 navrhla žalovaná, aby Nejvyšší soud ČR přikázal věc k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Zlíně z důvodu vhodnosti dle § 12 o. s. ř. s ohledem na místo bydliště účastníků i místo sídla jejich právních zástupců.

Nejvyšší soud jako soud delegující (§ 12 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“) návrh na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny podmínky, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvody vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu však lze přistoupit jen ze závažných důvodů, neboť představuje výjimku z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, uveřejněné pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu účastníků řízení, je v zákoně upraveno jejich právo vyjádřit se k důvodu delegace a k tomu, kterému soudu má být věc delegována (§ 12 odst. 3 věta druhá o. s. ř.); rozhodnutím o delegaci totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z nich projevil zásadně nepříznivě.

V posuzované věci se nachází faktické sídlo žalované (její provozovna) a bydliště její jednatelky v obvodu Okresního soudu v Kroměříži, v obvodu tohoto soudu má pracoviště i žalovanou navržený svědek. Nejvyšší soud tak dospěl k závěru, že by bylo zcela v rozporu se zásadou ekonomie řízení, kdyby tato věc byla nadále projednávána u Obvodního soudu pro Prahu 2, neboť všechny zúčastněné osoby by musely dojíždět, čímž by se nehospodárně navyšovaly náklady tohoto řízení a řízení by se protahovalo. Přikázáním věci může být dosaženo hospodárnějšího a rychlejšího projednání věci.

Nejvyšší soud České republiky proto podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. vyhověl návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Kroměříži a pro úplnost dodává, že žalobce podal svůj návrh na přikázání věci první v pořadí a žalovaná, ačkoliv preferovala projednání u Okresního soudu ve Zlíně, tedy v sousedním okresu, s delegací souhlasila.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. prosince 2015

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru