Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Nd 277/2015Usnesení NS ze dne 01.09.2015

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.ND.277.2015.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 1 a 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Nd 277/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v právní věci žalobkyně VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY se sídlem v Praze 3, Orlická č. 2020/4, identifikační číslo osoby 41197518, proti žalované J. K., o 397 889 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 5 C 11/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 5 C 11/2015, projedná a rozhodne Okresní soud v Hodoníně.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou u Okresního soudu v Hodoníně dne 13. ledna 2015 domáhala, aby jí žalovaná zaplatila 397 889 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Hodoníně usnesením ze dne 20. dubna 2015, č. j. 5 C 11/2015-47, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena podle ustanovení § 11 odst. 3 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“) Nejvyššímu soudu České republiky. Z provedených šetření dospěl k závěru, že žalovaná má podle centrální evidence obyvatel bydliště na adrese N., což je adresa ohlašovny Obecního úřadu Nenkovice. Na této adrese se však od roku 2004 do současnosti nezdržuje. Její předchozí bydliště se nacházelo na adrese N. Proti žalované bylo vedeno trestní řízení jako proti uprchlé, přičemž z listinných důkazů založených v trestním spise vyplývá, že v roce 2010 se žalovaná měla zdržovat v Praze na blíže nezjištěném místě, kde měla hlídat děti. Následně bylo zjištěno, že se žalovaná zdržuje mimo území České republiky, údajně v Anglii, kde pracuje jako au-pair. S ohledem na výše uvedené proto nelze za poslední známé bydliště žalované ke dni podání žaloby žalobkyní považovat bydliště na adrese Obecního úřadu Nenkovice.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Z obsahu spisu vyplývá, že věc patří do pravomoci českých soudů, avšak není známo, kde měla žalovaná v době zahájení řízení bydliště (tj. místo, kde se naposledy zdržovala s úmyslem zdržovat se tam trvale) ani kde se zdržovala; je stále hlášena k trvalému pobytu na adrese N., tj. v obvodu Okresního soudu v Hodoníně, kde se ovšem nezdržuje.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Hodoníně proto podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, přihlížeje k zásadě hospodárnosti, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Hodoníně, v jehož obvodu je žalovaná stále hlášena k trvalému pobytu a u něhož bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 1. září 2015

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru