Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Nd 272/2017Usnesení NS ze dne 25.09.2017

HeslaPodjatost
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:26.ND.272.2017.1
Dotčené předpisy
§ 14 odst. 1 o. s. ř.|§ 16 odst. 1 o. s. ř.

přidejte vlastní popisek

26 Nd 272/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobkyně RESIDOMO, s. r. o., se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, Gregorova 2582/3, IČO 05253268, zastoupené Mgr. Petrem Kaustou, advokátem se sídlem v Ostravě, Čs. legií 1719/5, proti žalovanému A. W., o 33.558 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově pod sp. zn. 114 C 584/2016, o návrhu žalovaného na přikázání věci jinému soudu z důvodu nutnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově pod sp. zn. 114 C 584/2016 se nepřikazuje Okresnímu soudu v Pardubicích.

Odůvodnění:

Žalobou došlou dne 21. 10. 2016 Okresnímu soudu v Karviné – pobočce v Havířově se žalobkyně domáhá, aby jí žalovaný zaplatil částku 33.558 Kč s příslušenstvím, jelikož v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015 užíval byt č. 2 v domě v H. bez právního důvodu a žalovaná částka tak představuje jednak náhrady za bezesmluvní užívání bytu a jednak částky za dodané a spotřebované služby.

Žalovaný vznesl námitku podjatosti „soudů v Moravskoslezském kraji“ a požádal o „přemístění kauzy do jiného kraje“; následně své podání upřesnil jako námitku podjatosti všech soudců Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově a z důvodu delegace nutné navrhl přikázat věc jinému soudu, přičemž označil Okresní soud v Pardubicích. Svůj návrh odůvodnil tím, že v předchozích řízeních u stejného soudu byla potlačována jeho základní práva a že postavení žalobkyně v Moravskoslezském kraji může založit podjatost soudců ve smyslu § 14 odst. 1 zákona 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“),

Žalobkyně s návrhem nesouhlasila s odůvodněním, že tvrzení žalovaného jsou nepodložená a účelová a že žalovaný neuvádí žádnou konkrétní skutečnost, která by jeho tvrzení podložila, a že postup jím navrhovaný by byl neekonomický a neúčelný.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 14. 6. 2017, č. j. 11 Nc 14/2017-83, rozhodl o návrhu žalovaného na vyloučení soudkyně Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově Mgr. Michaely Turčíkové tak, že tato soudkyně není vyloučena z projednávání dané věci.

Podle § 12 o. s. ř. nemůže-li příslušný soud o věci jednat, protože jeho soudci jsou vyloučeni (§ 14, § 15 odst. 2 a § 16a), musí být věc přikázána jinému soudu téhož stupně (odstavec první). O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (odstavec třetí).

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti (odstavec 1). U soudu vyššího stupně jsou vyloučeni i soudci, kteří projednávali nebo rozhodovali věc u soudu nižšího stupně, a naopak. Totéž platí, jde-li o rozhodování o dovolání (odstavec 2). Z projednávání a rozhodnutí žaloby pro zmatečnost jsou vyloučeni také soudci, kteří žalobou napadené rozhodnutí vydali nebo věc projednávali (odstavec 3). Důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (odstavec 4).

Podle § 15 o. s. ř. jakmile se soudce nebo přísedící dozví o skutečnosti, pro kterou je vyloučen, oznámí ji neprodleně předsedovi soudu. V řízení lze zatím učinit jen takové úkony, které nesnesou odkladu (odstavec první). Předseda soudu určí podle rozvrhu práce místo soudce (přísedícího) uvedeného v odstavci 1 jiného soudce (přísedícího) nebo, týká-li se oznámení všech členů senátu, přikáže věc jinému senátu; není-li to možné, předloží věc k rozhodnutí podle § 12 odst. 1. Jde-li o vyloučení podle § 14 odst. 1 a předseda soudu má za to, že tu není důvod pochybovat o nepodjatosti soudce (přísedícího), předloží věc k rozhodnutí soudu uvedenému v § 16 odst. 1 (odstavec druhý).

Podle § 16 odst. 1 o. s. ř. o tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

Podle § 16a odst. 1 o. s. ř. jestliže bylo rozhodnuto, že soudce (přísedící) je vyloučen, předseda soudu podle rozvrhu práce určí místo něho jiného soudce (přísedícího) nebo, jestliže byli vyloučeni všichni členové senátu, přikáže věc jinému senátu; není-li to možné, předloží věc k rozhodnutí podle § 12 odst. 1.

Z citovaných ustanovení se podává, že postupem podle § 12 odst. 1 o. s. ř. může být věc přikázána (k žádosti předsedy okresního soudu) jinému soudu téhož stupně (s výjimkou situace předpokládané § 16a odst. 2 o. s. ř.) tehdy, jsou-li splněny buď předpoklady vymezené v § 15 odst. 1, odst. 2 věta první, část věty za středníkem o. s. ř., anebo tehdy, bylo-li rozhodnuto podle § 16 odst. 1 o. s. ř. o vyloučení soudce či soudců dotčeného soudu a současně není možné věc přikázat jinému soudci téhož soudu (§ 16a odst. 1 o. s. ř.).

Z obsahu předloženého spisu se podává, že žádný ze soudců Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově neoznámil podle § 15 odst. 1 o. s. ř. předsedkyni tohoto soudu skutečnosti, pro které by byl v projednávané věci vyloučen (natož aby tak učinili všichni soudci tohoto soudu), a nadřízený soud rozhodl o tom (§ 16 odst. 1 o. s. ř. ), že soudkyně Mgr. Michaela Turčíková není vyloučena z projednávání dané věci. Není tudíž naplněn žádný z předpokladů, za kterých může nadřízený soud rozhodnout o přikázání věci jinému soudu podle § 12 odst. 1 o. s. ř.

Proto Nejvyšší soud rozhodl tak, že věc vedená u Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově se podle § 12 odst. 1 o. s. ř. Okresnímu soudu v Pardubicích nepřikazuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2017

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru