Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Nd 257/2015Usnesení NS ze dne 15.09.2015

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.ND.257.2015.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Nd 257/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobkyně Home Credit, a. s., se sídlem v Brně, Nové sady 996/25, IČO 26978636, zastoupené JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem se sídlem v Brně, Havlíčkova 127/13, proti žalovanému S. J., bytem v O., vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 238 C 65/2012, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 238 C 65/2012, projedná a rozhodne Okresní soud v Olomouci.

Žalobou podanou u Městského soudu v Brně dne 24. 2. 2012 se žalobce domáhal vydání rozhodnutí, kterým by soud stanovil žalovanému povinnost zaplatit žalobci částku 23.642,09 Kč s příslušenstvím, 7.394,70 Kč, 54.504,08 Kč s příslušenstvím, 33.992,26 Kč, 48.399,73 Kč s příslušenstvím, 29.967,08 Kč, 19.504,08 Kč s příslušenstvím, 8.752,82 Kč s příslušenstvím, smluvní pokutu a náklady řízení, a to na základě úvěrové smlouvy č. 3705378859 ze dne 28. 5. 2007, úvěrové smlouvy č. 3710263423 ze dne 24. 10. 2007, úvěrové smlouvy č. 3806288756 ze dne 23. 6. 2008 a úvěrové smlouvy č. 3811064685 ze dne 18. 11. 2008, na základě které mu byl poskytnut revolvingový úvěr.

Městský soud v Brně usnesením ze dne 15. 5. 2015, č. j. 238 C 65/2012-126, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

V odůvodnění zejména uvedl, že v úvěrové smlouvě sjednaná prorogační doložka, která měla podle názoru žalobkyně zakládat v dané věci místní příslušnost Městského soudu v Brně, je v této formulářové smlouvě neplatná (pro rozpor s ustanovením § 55 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, tj. pro nerovnováhu v právech a povinnostech stran v neprospěch spotřebitele).

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Z ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. pak vyplývá, že nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Podle ustanovení § 86 odst. 1 o. s. ř. jestliže žalovaný, který je občanem České republiky, nemá obecný soud anebo nemá obecný soud v České republice, je příslušný soud, v jehož obvodu měl v České republice poslední známé bydliště.

Z obsahu spisu vyplývá, že věc patří do pravomoci českých soudů, není však známo skutečné místo pobytu žalovaného v době zahájení řízení (tj. místo, kde se naposledy zdržoval s úmyslem zdržovat se tam trvale) ani kde se zdržoval. Z centrální evidence obyvatel vyplynulo, že jako trvalý pobyt měl v době podání žaloby nahlášenu adresu v O., tj. v obvodu Okresního soudu v Olomouci, kde se však podle provedeného šetření soudu prvního stupně již několik let nezdržuje a nepodařilo se zjistit jinou adresu jeho pobytu. K založení místní příslušnosti soudu přitom v dané věci nedošlo ani sjednáním prorogační doložky podle ustanovení § 89a o. s. ř. (k otázce platnosti prorogační doložky sjednané ve spotřebitelské smlouvě, kterou je rovněž mezi účastníky uzavřená úvěrová smlouva, srov. např. závěry, jež Nejvyšší soud zformuloval ve stanovisku svého občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 9. 10. 2013 sp. zn. Cpjn 200/2011, uveřejněném pod č. 79/2013 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2014 sp. zn. 29 Cdo 530/2012).

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, určil, že místně příslušným soudem pro projednání a rozhodnutí výše označené věci je Okresní soud v Olomouci, v jehož obvodu je žalovaný stále hlášen k trvalému pobytu.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. září 2015

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru