Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Nd 172/2005Usnesení NS ze dne 05.10.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:26.ND.172.2005.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Nd 172/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobce Č. p. Ř. b. d. P. M. v J., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) České republice, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 42 a 2) V. l. a s. ČR, s.p., zastoupených advokátem, o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 10 C 168/99, o návrhu žalobce na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 10 C 168/99, se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

Odůvodnění:

U Okresního soudu v Bruntále je pod sp. zn. 10 C 168/99 vedeno řízení o žalobě České provincie Ř. b. d. P. M. v J. proti žalovaným 1) České republice, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a 2) V. l. a s. ČR, s.p. o určení vlastnického práva k nemovitostem.

Dne 5.9.2005 byl zdejšímu soudu předložen Okresním soudem v Bruntále, spolu se spisem 10 C 168/99, návrh žalobce na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Tento svůj návrh odůvodnil tím, že oba žalovaní, právní zástupce žalobce a rovněž právní zástupce druhého žalovaného mají své sídlo v P. S ohledem na to, že v řízení nepřicházejí v úvahu výslechy žádných svědků, kteří by bydleli v obvodu Okresního soudu v Bruntále a vzhledem ke skutečnosti, že soud bude rozhodovat na základě listinných důkazů, z nichž se některé nalézají v archivech na území města P., je dle žalobce dán důvod k přikázání věci z důvodu vhodnosti.

Prvý žalovaný k návrhu žalobce uvedl, že s návrhem žalobce nesouhlasí. Je pravdou, že všichni účastníci řízení jsou zastupováni z P. a musí k řízení dojíždět, na druhou stranu byla žaloba podána v roce 1999 a od té doby již proběhlo ve věci několik jednání. Žalobce mohl svůj návrh uplatnit zároveň s podáním žaloby nebo následně poté, neboť důvody, které nyní uplatňuje zde existovaly již v době podání žaloby. Prvý žalovaný dále uvedl, že téměř po šesti letech od podání žaloby v návrhu vidí pouze snahu o bezdůvodné protahování sporu, které nemá oporu v zákoně.

Druhý žalovaný s návrhem žalobce souhlasil.

Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků, procesní situaci, event. na okolnostech jiných; rozhodnými jsou především ty, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji.

K přikázání věci jinému než příslušnému soudu však lze přistoupit jen výjimečně, z důvodů závažných, neboť představuje výjimku z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Proto je zakotveno právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k tomu, kterému soudu má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z jejich pohledu; rozhodnutím o delegaci totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z nich projevil zásadně nepříznivě.

Samotná okolnost, že účastníci řízení případně jejich právní zástupci mají bydliště mimo obvod působnosti příslušného soudu, není natolik výjimečná, aby v ní bylo možno bez dalšího spatřovat důvod k přikázání věci, zvláště když není z ničeho zřejmé, že se nemohou pro nějaké závažné důvody dostavit k jednání u příslušného soudu (žalobce nic takového netvrdí). Navíc za situace, kdy předmětný spor probíhá u Okresního soudu v Bruntále již od roku 1999, by nebylo vhodné projednávaný spor delegovat soudu jinému, který by se musel s věcí nejprve seznamovat. Nutno rovněž přihlédnout k tomu, že prvý žalovaný s delegací nesouhlasí.

Nejvyšší soud za situace, kdy neshledal žádný důvod natolik výjimečný (mající své opodstatnění ve zvláštních okolnostech věci), aby odůvodňoval přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ust. § 12 odst. 2 o.s.ř., návrhu žalobce nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. října 2005

JUDr. Ing. Jan Hušek,v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru