Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Nd 13/2017Usnesení NS ze dne 16.02.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:26.ND.13.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Nd 13/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci oprávněné CentroNet, a. s., se sídlem v Praze 1 – Novém Městě, náměstí Republiky 1037/3, IČO: 26165473, zastoupené Mgr. Michaelou Zdvihalovou Lorencovou, advokátkou se sídlem v Praze 6 – Dejvicích, Eliášova 3, proti povinnému D. Y. D. E., P., o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 2977/2016, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 2977/2016 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Dne 25. listopadu 2016 požádal exekutor Obvodní soud pro Prahu 5 o pověření k provedení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky ve výši 998,- Kč s příslušenstvím.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 12. prosince 2016, č. j. 14 EXE 2977/2016-12, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu (§ 105 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále též jen „o. s. ř.“).

Podle § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek. S ohledem na ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu se ustanovení občanského soudního řádu použijí i při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje. Z ustanovení § 252 odst. 2 věty první o. s. ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek. Na jiném místě odůvodnění tohoto rozhodnutí již bylo uvedeno, že podle § 45 odst. 2 věty druhé exekučního řádu, nemá-li povinný trvalý pobyt v České republice ani místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, je příslušným soud, v jehož obvodu má majetek.

V projednávané věci z obsahu spisu vyplývá, že povinný není zapsán v Centrální evidenci obyvatel České republiky, nemá v České republice trvalý pobyt a ani pobyt cizince a není veden ani v evidenci osob podnikajících podle živnostenského zákona. Skutečnost, zda má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, však vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce (srov. též usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. – s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení – určil místně příslušným soudem v dané věci soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Obvodní soud pro Prahu 5.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. 2. 2017

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru