Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Nd 122/2013Usnesení NS ze dne 11.06.2013

HeslaPodjatost
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:26.ND.122.2013.1
Dotčené předpisy

§ 14 odst. 1 o. s. ř.

§ 16 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Nd 122/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobkyně JUDr. S. K., bytem v P. 10, N. h. 45, zastoupené JUDr. Karlem Novákem, advokátem se sídlem v Praze 4, Při trati 1233/10, proti žalovaným 1) R. V., bytem v H. K., Š. 303, 2) I. S., bytem v P. 9, V. 376, 3) V. B., bytem ve V. 62, 4) Ing. M. H., bytem v B., K. 73, 5) Ing. R. H., bytem v B., J. 7, zastoupeným JUDr. Zinou Mášovou, advokátkou se sídlem v Brně, Lidická 710/57, o žalobě pro zmatečnost, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 33 Cm 26/2007, o návrhu žalobkyně na vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze, takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. Milada Lukáčová, JUDr. Eva Keményová, JUDr. Petr Baierl, JUDr. Ivana Wolfová, JUDr. Iva Horáková, JUDr. Marie Grygarová, JUDr. Jiří Macek, JUDr. Yvona Svobodová, Mgr. Michaela Kudějová, Mgr. Jiří Čurda, JUDr. Hana Voclová, JUDr. Stanislav Bernard, JUDr. Milada Uhlířová a JUDr. František Švantner nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 4 Co 5/2013.

Odůvodnění:

Žalobkyně v podání ze dne 18. 3. 2013 vznesla námitku podjatosti, neboť má pochybnost o nestrannosti a nepodjatosti soudců senátu 4 Co Vrchního soudu v Praze, kterou lze dle jejího názoru u soudců tohoto senátu shledat „z důvodu služebního vztahu k Vrchnímu soudu v Praze, kdy ve věci se bude posuzovat, zda Vrchní soud v Praze funguje v souladu se zákonem, tedy zda soudci Vrchního soudu v Praze dostávají věci k projednání podle pravidel rozvrhu práce či nikoli.“

Nejvyšší soud České republiky jako nadřízený soud (§ 16 odst. 1 o.s.ř.) dospěl k závěru, že námitka podjatosti není důvodná.

Účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. Soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Důvodem k vyloučení soudce nebo přísedícího nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce nebo přísedícího v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (§ 15a odst. 1 věta první, § 14 odst. 1 a § 14 odst. 4 o.s.ř.).

Podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze má věc vedenou u tohoto soudu pod sp. zn. 4 Co 5/2013 projednat a rozhodnout senát 4 Co, ve kterém působí soudkyně JUDr. Milada Lukáčová a JUDr. Eva Keményová a který je zastupován postupně v jednotlivých měsících senátem 2 Cmo, složeném ze soudců JUDr. Petra Baierla, JUDr. Ivany Wolfové, JUDr. Ivy Horákové a JUDr. Marie Grygarové, senátem 3 Cmo, složeném ze soudců JUDr. Jiřího Macka, JUDr. Yvony Svobodové, Mgr. Michaely Kudějové a Mgr. Jiřího Čurdy a senátem 6 Cmo, složeném ze soudců JUDr. Hany Voclové, JUDr. Stanislava Bernarda, JUDr. Milady Uhlířové a JUDr. Františka Švantnera.

Všichni výše jmenovaní soudci shodně uvedli, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, pro které by měli být vyloučeni z projednávání a rozhodnutí předmětné věci, a že nemají žádný vztah k účastníkům řízení, k jejich zástupcům ani zájem na výsledku řízení.

Rozhodnutí o vyloučení soudce podle § 14 o.s.ř. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Vzhledem k tomu lze soudce vyloučit z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen výjimečně a ze skutečně závažných důvodů, které mu zcela zjevně brání věc projednat a rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě.

V posuzovaném případě nebyly zjištěny žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu důvod pochybovat o nepodjatosti soudkyň senátu 4 Co JUDr. Milady Lukáčové a JUDr. Evy Keményové a dále výše jmenovaných soudců senátů 2 Cmo, 3 Cmo a 6 Cmo Vrchního soudu v Praze. Uvedení soudci nemají k věci, k účastníkům ani k jejich zástupcům - jak vyplývá z jejich vyjádření - žádný z hlediska ustanovení § 14 odst. 1 o.s.ř. významný vztah, který by mohl představovat důvod vyloučení z projednávání a rozhodnutí věci, a takový vztah nelze dovodit ani z údajů žalobkyně. Důvodem k pochybnostem o jejich nepodjatosti nemůže být ani žalobkyní namítaný „služební vztah k Vrchnímu soudu v Praze“, neboť tato okolnost sama o sobě nic nevypovídá o vztahu shora uvedených soudců k účastníkům a k projednávané věci, a nelze z ní dovodit, že by byla způsobilá ovlivnit jejich nestranné rozhodování.

Nejvyšší soud České republiky proto rozhodl, že soudci Vrchního soudu v Praze uvedení ve výroku usnesení nejsou vyloučeni z projednání a rozhodnutí věci, vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 4 Co 5/2013 (§ 16 odst. 1 o.s.ř.). Protože nebylo prováděno dokazování, bylo o námitce podjatosti uplatněné žalobkyní rozhodnuto bez nařízení jednání (§ 16 odst. 3 věta druhá o.s.ř.)

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. června 2013

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru