Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Nd 121/2016Usnesení NS ze dne 24.05.2016

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:26.ND.121.2016.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Nd 121/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci oprávněné České republiky – Okresního soudu Praha-západ, se sídlem Praha 1, Karmelitská 377/19, proti povinnému J. H., P., o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 206 EXE 5897/2016, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 206 EXE 5897/2016 projedná a rozhodne Okresní soud Praha-západ.

Odůvodnění:

Dne 24. února 2016 požádal exekutor Okresní soud Praha-západ o pověření k provedení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky ve výši 4.000,- Kč.

Okresní soud Praha-západ usnesením ze dne 29. února 2016, č. j. 206 EXE 5897/2016-10, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu (§ 105 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále též jen „o. s. ř.“).

Podle § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek. S ohledem na ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu se ustanovení občanského soudního řádu použijí i při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje. Z ustanovení § 252 odst. 2 věty první o. s. ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek. Na jiném místě odůvodnění tohoto rozhodnutí již bylo uvedeno, že podle § 45 odst. 2 věty druhé exekučního řádu, nemá-li povinný trvalý pobyt v České republice ani místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, je příslušným soud, v jehož obvodu má majetek.

V projednávané věci z obsahu spisu vyplývá, že povinný není zapsán v Centrální evidenci obyvatel České republiky a nemá v České republice trvalý pobyt a ani pobyt cizince. Skutečnost, zda má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, však vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce (srov. též usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. – s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení – určil místně příslušným soudem v dané věci soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soud Praha-západ.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. května 2016

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru