Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Nd 121/2004Usnesení NS ze dne 30.08.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:26.ND.121.2004.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Nd 121/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobce Česká republika – Vězeňská služba ČR, proti žalovanému J. Š., zastoupenému V. Š., o zaplacení 7.220,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 12 C 38/2004, o určení místní příslušnosti, takto:

Neurčuje se, který soud projedná a rozhodne věc vedenou u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 12 C 38/2004.

Odůvodnění:

Žalobce se u Okresního soudu v Sokolově domáhá, aby byla žalovanému uložena povinnost zaplatit mu částku 7.220,60 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a úhrady za služby spojené s užíváním bytu.

Usnesením ze dne 31. května 2004, č. j. 12 C 38/2004-33, Okresní soud v Sokolově vyslovil svoji nepříslušnost s tím, že po právní moci bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Důvodem tohoto postupu byla skutečnost, že není známo bydliště ani pobyt žalovaného, a nelze tedy zjistit okolnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti soudu podle § 84 a § 85 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“).

Podle § 105 odst. 2 o.s.ř. vysloví-li soud, že není místně příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu. Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Na základě poznatků vyplývajících ze spisu lze souhlasit se závěrem, že se nepodařilo zjistit, kde měl žalovaný v době podání žaloby bydliště, popřípadě kde se zdržoval, a nejsou tak dány podmínky pro určení místní příslušnosti dle § 84 a § 85 odst. 1 o.s.ř. Okresní soud v Sokolově však přehlédl ustanovení § 86 odst. 1 a 2 o.s.ř., podle nichž jestliže žalovaný, který je občanem České republiky, nemá obecný soud anebo nemá obecný soud v České republice, je příslušný soud, v jehož obvodu měl v České republice poslední známé bydliště, a proti tomu, kdo nemá jiný příslušný soud v České republice, je možno uplatnit majetková práva u soudu, v jehož obvodu má majetek.

Jelikož se okresní soud otázkou své místní příslušnosti z hlediska posléze citovaných ustanovení nezabýval a nevzal v úvahu relevantní okolnosti ze spisu se podávající (poslední faktické bydliště žalovaného, doklad o jeho postžirovém účtu), nelze dovodit splnění předpokladů stanovených v § 11 odst. 3 o.s.ř. pro určení místně příslušného soudu Nejvyšším soudem.

Proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. srpna 2004

Doc.JUDr. Věra Korecká, CSc., v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru