Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Nd 110/2004Usnesení NS ze dne 29.07.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:26.ND.110.2004.1

přidejte vlastní popisek

26 Nd 110/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Roberta Waltra ve věci péče o nezletilou M. K., zastoupenou opatrovníkem městskou částí P., dceru matky JUDr. L. K., a otce Ing. J. K., zastoupeného advokátkou, o úpravu výchovy a výživy nezletilé, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 41 Nc 49/2003, o přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř., takto:

Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 41 Nc 49/2003, se nepřikazuje Městskému soudu v Brně.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 10, jehož místní příslušnost k projednání a rozhodnutí této věci vyplývá z ustanovení § 88 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), předložil spis Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o návrhu otce na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu (§ 12 odst. 2 a 3 o.s.ř.).

Z obsahu spisu vyplývá, že podáním ze dne 16. ledna 2004 otec vznesl námitku podjatosti soudců a současně navrhl, aby věc byla – z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2 o.s.ř.) – přikázána Městskému soudu v Brně, neboť matka nezletilé pracuje řadu let jako soudkyně, nejdříve na obvodních soudech v Praze, nyní na Vrchním soudě v Praze a je mu známo, že profesně i přátelstvím je spojena s řadou soudců různých soudů.

Matka i opatrovník nezletilé s návrhem na delegaci nesouhlasili.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle § 12 odst. 3 věty první o.s.ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána.

Podle § 88 písm. c/ o.s.ř. je k řízení ve věcech péče o nezletilé příslušný soud, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště. Podle § 177 odst. 2 o.s.ř. změní-li se okolnosti, podle nichž se posuzuje příslušnost ve věcech péče o nezletilé, může příslušný soud přenést svou příslušnost na jiný soud, jestliže je to v zájmu nezletilého.

Ustanovení § 177 odst. 2 o.s.ř. je zvláštním ustanovením, které umožňuje – ve věcech péče o nezletilé – změnit místní příslušnost soudu poté, co byla založena ve smyslu § 11 odst. 1 věty druhé o.s.ř. Předpokladem přenesení příslušnosti je změna okolností významných pro určení místní příslušnosti ve smyslu § 88 písm. c/ o.s.ř. a zároveň respektování zájmu nezletilého dítěte. Tato zvláštní (speciální) úprava má přednost před ustanovením § 12 odst. 2 o.s.ř., které tudíž ve věcech péče o nezletilé nelze použít. Takovou věc proto nelze z důvodů vhodnosti (§ 12 odst. 2 o.s.ř.) přikázat jinému soudu. Ve prospěch tohoto názoru svědčí úvaha, že rozhodujícím hlediskem pro případnou změnu místní příslušnosti (a koneckonců pro každé rozhodnutí ve věcech péče o nezletilé) je zájem nezletilých dětí, nad nímž důvody vhodnosti, jichž se dovolává některý z rodičů, nemohou převážit. Tento závěr odpovídá i judikatuře uveřejněné pod č. 85/1970 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, v níž se uvádí, že změna jednou určené příslušnosti soudu péče o nezletilé je zásadně možná jen postupem podle § 177 odst. 2 o.s.ř. Konečně nelze přehlédnout důsledky opačného výkladu, kdy přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti by problematizovalo možnost přenesení příslušnosti v dalším průběhu řízení, neboť by vznikly pochybnosti o tom, zda změna okolností významných pro určení místní příslušnosti (které pro založení příslušnosti postupem podle § 12 odst. 2 o.s.ř. nebyly významné) by mohla odůvodnit postup podle § 177 odst. 2 o.s.ř.

Nejvyšší soud České republiky proto nevyhověl návrhu otce na přikázání věci z důvodů vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř. Městskému soudu v Brně.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. července 2004

JUDr. Miroslav Ferák, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru