Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 891/2015Usnesení NS ze dne 16.04.2015

HeslaPodmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.891.2015.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 891/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v exekuční věci oprávněné ESSOX s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Senovážné nám. 231/7, IČO 26764652, proti povinnému M. V., o návrhu povinného na vydání rozhodnutí o nákladech řízení, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 27 Nc 6348/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. května 2014, č. j. 9 Co 236/2014-194, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinný, nezastoupen advokátem, napadl dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 5. 2014, č. j. 9 Co 236/2014-194, jímž odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 27. 1. 2014, č. j. 27 Nc 6348/2009-175, kterým bylo řízení o návrhu povinného na rozhodnutí „o nákladech předcházejícího průběžného řízení po zaměstnancích oprávněného“ zastaveno a rozhodnuto, že povinný nemá právo na náhradu nákladů této fáze řízení, a jímž současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 /čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony/, dále jen „o. s. ř.“), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. neplatí mimo jiné tehdy, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., advokátem nebo notářem.

Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá podle obsahu spisu právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože povinný nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 29. 1. 2015, č. j. 27 Nc 6348/2009-235, vyzván, aby si ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení zvolil pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta. Výzva mu byla doručena dne 3. 2. 2015, zástupce si však nezvolil.

Zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. tak nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do současné doby splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. dubna 2015

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru