Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 651/2013Usnesení NS ze dne 17.04.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:26.CDO.651.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 651/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Jitky Dýškové v právní věci žalobce S. K., bytem v K., J. 1367, proti žalovaným 1. Českým drahám, a.s., IČO: 70994226, se sídlem v Praze 1, Nábřeží L. Svobody 1222, 2. Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem v Praze 1 - Novém Městě, Dlážděná 1003/7, o zaplacení částky 70.502,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 39 C 30/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. dubna 2012, č. j. 17 Co 1/2012-35, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (nezastoupen advokátem) napadl dovoláním usnesení Městského soudu v Praze (soud odvolací) ze dne 6. 4. 2012, č. j. 17 Co 1/2012-35, jímž potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 (soud prvního stupně) ze dne 7. 11. 2011, č. j. 39 C 30/2011-25, v části, kterou bylo zastaveno řízení o zaplacení částky 70.502,- Kč (pro překážku věci pravomocně rozhodnuté) a rozhodnuto o nákladech řízení před soudem prvního stupně; zároveň rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Protože rozhodnutí odvolacího soudu bylo vyhlášeno přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tj. před 1. 1. 2013), Nejvyšší soud v souladu s čl. II bodu 7 tohoto zákona projednal dovolání a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 404/2012 Sb. (dále též jen „o. s. ř.”).

Dovolací soud shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. neplatí mimo jiné tehdy, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř., advokátem nebo notářem.

Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá podle obsahu spisu právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalobce nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 10. 7. 2012, č. j. 39 C 30/2011-42, vyzván, aby si ve lhůtě dvaceti dnů od doručení usnesení zvolil pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta. Dostalo se mu rovněž poučení, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno. Ačkoliv usnesení s výzvou bylo žalobci doručeno dne 16. 7. 2012, ve stanovené lhůtě a ani dosud výzvě nevyhověl, jen soudu sdělil, že „by měl mít stejné procesní právo i bez advokáta“.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o. s. ř. a o skutečnost, že žalovaným podle obsahu spisu nevznikly v dovolacím řízení žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měli proti dovolateli právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. dubna 2013

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru