Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 591/2017Usnesení NS ze dne 03.05.2017

HeslaZastavení řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:26.CDO.591.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 591/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Ferákem ve věci žalobce statutárního města Ostravy – městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách, Přemyslovců 224/63, zastoupeného JUDr. Oldřichem Benešem, advokátem se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách, Mojmírovců 805/41, proti žalovanému J. S., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 64 C 129/2005, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. května 2016, č. j. 71 Co 213/2016-416, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Žalovaný se žalobou podanou u Okresního soudu v Ostravě dne 22. dubna 2013 domáhal obnovy řízení ve věci vedené u téhož soudu pod sp. zn. 64 C 129/2005.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 18. dubna 2016, č. j. 64 C 129/2005-410, nepřiznal žalovanému osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení (pro řízení o dovolání, které podal proti potvrzujícímu usnesení Krajského soudu v Ostravě jako soudu odvolacího ze dne 29. prosince 2015, č. j. 71 Co 429/2015-392) a zamítl jeho návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

K odvolání žalovaného odvolací soud usnesením ze dne 23. května 2016, č. j. 71 Co 213/2016-416, citované usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný (dovolatel) – nezastoupen advokátem – dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění do 31. prosince 2013 /viz čl. II bod 2. ve spojení s čl. VII zákona č. 293/2013 Sb./ – dále jen „o. s. ř.“), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno dovolání věcně projednat. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví. Podle § 30 odst. 1 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit. Podle § 30 odst. 2 o. s. ř. vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů.

Podle § 138 odst. 1 o. s. ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

V posuzovaném případě nebyl dovolatel, který je fyzickou osobou, při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu ze dne 29. prosince 2015, č. j. 71 Co 429/2015-392, zastoupen advokátem. Dovolací soud – s přihlédnutím k obsahu spisu – sdílí odvolacím soudem přijatý názor, že dovolatel svým zjevně opožděným návrhem na obnovu řízení uplatňuje své právo bezúspěšně, a tudíž mu nemohlo být zcela výjimečně ze závažných důvodů přiznáno osvobození od soudních poplatků ve smyslu ustanovení § 138 o. s. ř. Za této situace nelze u něj pokládat za splněné ani předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení ve smyslu ustanovení § 30 o. s. ř. Jelikož dovolatel ani přes výzvu soudu prvního stupně (usnesení ze dne 30. listopadu 2016, č. j. 64 C 129/2005-456), která mu byla doručena dne 12. prosince 2016, neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud České republiky – předseda senátu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) – dovolací řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. května 2017

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru