Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 547/2015Usnesení NS ze dne 06.08.2015

HeslaZastoupení
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.547.2015.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 547/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu Doc. JUDr. Věrou Koreckou, CSc., ve věci žalobkyně D. Č., zastoupené JUDr. Petrem Bokotejem, advokátem se sídlem Praha 3, Táboritská 1000/23, proti žalované městské části Praha 15, se sídlem Praha 10, Boloňská 478/1, zastoupené Mgr. Alenou Řenďovskou, advokátkou se sídlem Praha 1, Panská 895/6, o určení neplatnosti výpovědi, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 8 C 121/2010, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. září 2013, č. j. 17 Co 326/2013-110, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze dovolání a požádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů. Obvodní soud pro Prahu 10 (soud prvního stupně) usnesením ze dne 7. 8. 2014, č. j. 8 C 121/2014-140, žalobkyni přiznal osvobození od soudních poplatků a současně jí ustanovil právního zástupce z řad advokátů – JUDr. Petra Bokoteje.

Podle § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.) – dále jen „o. s. ř.“, není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno dovolání věcně projednat. Jak vyplývá z ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř., požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta (popř. je mu ustanoven soudem). Součástí povinného zastoupení je i to, že dovolání musí být sepsáno tímto advokátem. Jestliže si dovolatel zvolí advokáta (popř. jestliže je mu advokát ustanoven soudem) až poté, co sám podal dovolání, je nezbytné ke splnění požadavku povinného advokátního zastoupení, aby advokát již učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním či se s původním podáním alespoň písemně nebo ústně do protokolu ztotožnil (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné pod číslem 64 v časopise Soudní judikatura 6/2000). Pokud se tak nestane, podmínka povinného advokátního zastoupení není splněna.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V posuzované věci soud prvního stupně shora označeným usnesením ustanovil žalobkyni zástupcem advokáta JUDr. Petra Bokoteje. Lhůta pro podání dovolání v dané věci činila dva měsíce (§ 240 odst. 1 věta první o. s. ř.). Jmenovaný advokát však ve výše uvedené lhůtě (a ani do dnešního dne) dovolání sepsané žalobkyní nenahradil vlastním podáním, nedoplnil je a ani se s ním písemně či ústně do protokolu neztotožnil.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobkyně proti v záhlaví označenému rozhodnutí podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť žalobkyně nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. srpna 2015

Doc.JUDr. Věra Korecká, CSc.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru