Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 534/2001Usnesení NS ze dne 29.05.2001

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2001:26.CDO.534.2001.1

přidejte vlastní popisek

26 Cdo 534/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně J. S. proti žalovanému Z. F., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 16 C 79/99, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. září 2000, č. j. 11 Co 817/2000-26, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací usnesením ze dne 18. září 2000, č. j. 11 Co 817/2000-26, odmítl jako opožděně podané odvolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně (soudu prvního stupně) ze dne 16. března 2000, č. j. 16 C 79/99-10, jímž soud prvního stupně výrokem označeným jako I. přivolil k výpovědi z nájmu „bytu č. 5 sestávajícího ze 2 pokojů, kuchyně, WC, koupelny a sklepa v domě čp. 522 na ulici B. ve S., dané z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících pro nájemce bytu z nájmu bytu\", výrokem označeným jako II. určil, že tříměsíční výpovědní lhůta počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po právní moci rozsudku, výrokem označeným jako III. žalovanému a všem osobám, které s ním bydlí, uložil byt vyklidit a vyklizený předat žalobkyni do 15 dnů po zajištění náhradního ubytování, a výrokem označeným jako IV. rozhodl o nákladech řízení účastníků.

Žalovaný dne 6. listopadu 2000 soudu prvního stupně doručil podání, označené jako „žádost o nové posouzení odvolání\". V tomto podání, které s přihlédnutím k jeho obsahu (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou s účinností od 1. ledna 2001 zákonem č. 30/2000 Sb. - dále jen „o.s.ř.\") lze považovat za dovolání proti shora označenému usnesení odvolacího soudu, žalovaný (nezastoupený advokátem) sdělil, že žádá o nové projednání odvolání, neboť k němu „zapomněl doložit doklad o svém léčebném pobytu, takže si nemohl rozsudek (soudu prvního stupně) vyzvednout ... lhůta k podání odvolání je správná\".

Podle části dvanácté (Přechodná a závěrečná ustanovení), hlavy první (Přechodná ustanovení k části první), bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. lednem 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 18. září 2000, dovolací soud dovolání projednal a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále opět jen „o. s. ř.\").

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná; v tomto případě musí být dovolání advokátem (zaměstnancem či členem s právnickým vzděláním) rovněž sepsáno (§ 241 odst. 2 věta druhá o. s. ř.). Ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci podal žalovaný dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a přitom nebylo tvrzeno (ani prokázáno), že by měl právnické vzdělání. Soud prvního stupně usnesením ze dne 28. listopadu 2000, č. j. 16 C 79/99-33, žalovaného vyzval, aby si ve lhůtě třiceti dnů od doručení usnesení mimo jiné zvolil k zastupování v dovolacím řízení advokáta. Přestože toto usnesení bylo žalovanému doručeno dne 14. prosince 2000, do současné doby nesplnil zvláštní podmínku dovolacího řízení v podobě povinného advokátního zastoupení a na uvedené usnesení ani nijak nereagoval.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. nebyl přes výzvu soudu odstraněn, dovolací soud podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a skutečností, že žalobkyni v řízení o dovolání žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla proti žalovanému právo, nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. května 2001

JUDr. Miroslav Ferák, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru